તલાટી ભરતી સ્પેશિયલ ટેસ્ટ 02

દરરોજ ક્વિજ આપવા માટે ગ્રુપમાં જોડાઓ➔ અહી ક્લિક કરો
તલાટી ભરતી સ્પેશિયલ ટેસ્ટ
જુનિયર ક્લાર્ક સ્પેશિયલ ટેસ્ટ ૦૨ : અહી ક્લિક કરો
જુનિયર ક્લાર્ક ૨૦૧૩ થી ૨૦૧૭ સુધીના જુના પ્રશ્નપત્રો
તલાટી ભરતી સ્પેશિયલ ટેસ્ટ 04

Welcome to your તલાટી ભરતી ટેસ્ટ 02

1. વિમાનમાં વપરાતા બ્લેક બોક્સનો રંગ કેવો હોય છે ?

2. ELFA, GLHA, ILJA, ___, MLNA

3. ‘પાણી પોચું’ એટલે.....

4. The first innings ___ over now.

5. POSDCoRB – સૂત્ર કોને આપ્યું છે ?

6. મહીસાગર જિલ્લાને કયા જિલ્લાની સરહદ મળતી નથી ?

7. કયો રોગ લોહિના રક્તકણો નાશ કરે છે ?

8. “સ્ત્રગ્ધરા” શબ્દમાં કેટલા ધ્વની સમાયેલા છે ?

9. સમાસ ઓળખાવો :– ‘કમલાક્ષી’

10. ‘ગુર્જર ભાષા’ શબ્દ ગુજરાતી ભાષા માટે સૌપ્રથમ કોણે પ્રયોજ્યો ?

અન્ય વિષયોના ટેસ્ટ Detail
ગુજરાતી વ્યાકરણ ટેસ્ટ (10 ગુણ)Click here
ઈંગ્લીશ ગ્રામર ટેસ્ટ (10 ગુણ)Click here
ગુજરાતી વ્યાકરણ ટેસ્ટ ભાગ: ૦૨ Click here
મરાઠા યુગ અને વોકર કરાર Click here
ગુજરાતનું ભૂગોળ ટેસ્ટ (10 ગુણ)Click here
ગુજરાતનો ઈતિહાસ Click here
ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો Click here
ગુજરાતી સાહિત્ય ટેસ્ટ: 01Click here
Computer TestClick here
ત્રણેય સાદા કાળનો ટેસ્ટ Click here
દરરોજ ક્વિજ આપવા માટે ગ્રુપમાં જોડાઓ➔ અહી ક્લિક કરો