તલાટી ભરતી સ્પેશિયલ ટેસ્ટ | Talati Exam Test

દરરોજ ક્વિજ આપવા માટે ગ્રુપમાં જોડાઓ➔ અહી ક્લિક કરો
જુનિયર ક્લાર્ક સ્પેશિયલ ટેસ્ટ : અહી ક્લિક કરો
જુનિયર ક્લાર્ક સ્પેશિયલ ટેસ્ટ ૦૨ : અહી ક્લિક કરો
જુનિયર ક્લાર્ક ૨૦૧૩ થી ૨૦૧૭ સુધીના જુના પ્રશ્નપત્રો
તલાટી ભરતી સ્પેશિયલ ટેસ્ટ 04

Welcome to your તલાટી ભરતી ટેસ્ટ

1. કવિ 'માય ડીયર જયુ' ક્યાંના વતની છે ?

2. 'કામસૂત્ર' ગ્રંથના રચયિતા ભારતીય વૈજ્ઞાનિક કોણ છે ?

3. ગોળ ગધેડાનો મેળો કયાં યોજાય છે ?

4. નીચેનામાં કયો વિરુદ્ધાર્થીની જોડ નથી.

5. સામાજીક ન્યાય સમિતિમાં સભ્ય સંખ્યા અને મુદ્દત કેટલી હોય છે ?

6. કવિ જયંતીલાલ ગોહેલ રચિત છકડોએ ક્યા વાર્તાસંગ્રહમાંથી લેવાયેલ છે ?

7. વિકારી વિશેષણ ઓળખાવો.

8. “કઈ લાખો નિરાશામાં અમર આશા છુપાઈ છે" પંક્તિ કોની છે ?

9. 294 ને ઓછામાં ઓછી કઈ સંખ્યાથી ગુણવામાં આવે તો તે પૂર્ણવર્ગ થાય ?

10. 'જીગર અને અમી ’ કયા સાહિત્યકારની રચના છે ?

અન્ય વિષયોના ટેસ્ટ Detail
ગુજરાતી વ્યાકરણ ટેસ્ટ (10 ગુણ)Click here
ઈંગ્લીશ ગ્રામર ટેસ્ટ (10 ગુણ)Click here
ગુજરાતી વ્યાકરણ ટેસ્ટ ભાગ: ૦૨ Click here
મરાઠા યુગ અને વોકર કરાર Click here
ગુજરાતનું ભૂગોળ ટેસ્ટ (10 ગુણ)Click here
ગુજરાતનો ઈતિહાસ Click here
ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો Click here
ગુજરાતી સાહિત્ય ટેસ્ટ: 01Click here
Computer TestClick here
ત્રણેય સાદા કાળનો ટેસ્ટ Click here
દરરોજ ક્વિજ આપવા માટે ગ્રુપમાં જોડાઓ➔ અહી ક્લિક કરો

12 thoughts on “તલાટી ભરતી સ્પેશિયલ ટેસ્ટ | Talati Exam Test”

 1. Pingback: જુનિયર ક્લાર્ક ભરતી - તલાટી ટેસ્ટ 02 - Ojas News

 2. Pingback: જુનિયર ક્લાર્ક - તલાટી ભરતી ટેસ્ટ 03 - Ojas News

 3. Pingback: જુનિયર ક્લાર્ક - તલાટી ભરતી સ્પેશિયલ ટેસ્ટ 05 - Ojas News

 4. Pingback: જુનિયર ક્લાર્ક - તલાટી સ્પેશિયલ ટેસ્ટ 06 - Ojas News

 5. Pingback: જુનિયર ક્લાર્ક - તલાટી ભરતી ટેસ્ટ ૦૭ - Ojas News

 6. Pingback: જુનિયર ક્લાર્ક - તલાટી સ્પેશિયલ ટેસ્ટ 08 - Ojas News

 7. Pingback: જુનિયર ક્લાર્ક - તલાટી ટેસ્ટ 09 - Ojas News

 8. Pingback: જનરલ નોલેજ ટેસ્ટ નંબર 10 - Ojas News

 9. Pingback: જનરલ નોલેજ ટેસ્ટ નંબર 11 - Ojas News

 10. Pingback: જનરલ નોલેજ ટેસ્ટ નંબર 12 : અહી ક્લિક કરો - Ojas News

 11. Pingback: જનરલ નોલેજ ટેસ્ટ નંબર 13 - Ojas News

 12. Pingback: February 2023 Current Affairs | ફેબ્રુઆરી કરંટ અફેર્સ - Ojas News

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *