સરકારી ભરતી સ્પેશિયલ ટેસ્ટ : ગુજરાતી સાહિત્ય

દરરોજ ક્વિજ આપવા માટે ગ્રુપમાં જોડાઓ➔ અહી ક્લિક કરો
તલાટી ભરતી સ્પેશિયલ ટેસ્ટ
જુનિયર ક્લાર્ક સ્પેશિયલ ટેસ્ટ ૦૨ : અહી ક્લિક કરો
જુનિયર ક્લાર્ક ૨૦૧૩ થી ૨૦૧૭ સુધીના જુના પ્રશ્નપત્રો
તલાટી ભરતી સ્પેશિયલ ટેસ્ટ 04

Welcome to your ગુજરાતી સાહિત્ય

1. સામાસિક પદ કેટલા શબ્દો નું બનેલું હોય છે?

2. લાલપીળું શબ્દ નો સમાસ જણાવો.

3. રાજકુમાર શબ્દ નો સમાસ જણાવો.

4. નીચેના પૈકી કયું તત્પુરુષ સમાસનું ઉદાહરણ છે?

5. આરામખુરશી શબ્દ નો સમાસ જણાવો.

6. પગરખું શબ્દ નો સમાસ જણાવો.

7. ડોહો સોટા જેમ હાલવા ચાલવા લાગ્યો. - અલંકાર જણાવો.

8. દમયંતીનું મુખ તો જાણે ચંદ્ર. - આ વાક્યમાં કયો અલંકાર છે ?

9. જીવન સંકેલી લેવું - રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ જણાવો.

10. નીચેના પૈકી કયો રૂઢિપ્રયોગ 'નસીબ ખરાબ હોવું' તેવો અર્થ આપે છે ?

અન્ય વિષયોના ટેસ્ટ Detail
ગુજરાતી વ્યાકરણ ટેસ્ટ (10 ગુણ)Click here
ઈંગ્લીશ ગ્રામર ટેસ્ટ (10 ગુણ)Click here
ગુજરાતી વ્યાકરણ ટેસ્ટ ભાગ: ૦૨ Click here
મરાઠા યુગ અને વોકર કરાર Click here
ગુજરાતનું ભૂગોળ ટેસ્ટ (10 ગુણ)Click here
ગુજરાતનો ઈતિહાસ Click here
ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો Click here
ગુજરાતી સાહિત્ય ટેસ્ટ: 01Click here
Computer TestClick here
ત્રણેય સાદા કાળનો ટેસ્ટ Click here
દરરોજ ક્વિજ આપવા માટે ગ્રુપમાં જોડાઓ➔ અહી ક્લિક કરો