પીએમ કિસાન ૧૧માં હપ્તાનું લીસ્ટ જાહેર તમારું નામ ચકાસો

દરરોજ ક્વિજ આપવા માટે ગ્રુપમાં જોડાઓ➔ અહી ક્લિક કરો
અન્ય વિષયોના ટેસ્ટ Detail
ગુજરાતી વ્યાકરણ ટેસ્ટ (10 ગુણ)Click here
ઈંગ્લીશ ગ્રામર ટેસ્ટ (10 ગુણ)Click here
ગુજરાતી વ્યાકરણ ટેસ્ટ ભાગ: ૦૨ Click here
મરાઠા યુગ અને વોકર કરાર Click here
ગુજરાતનું ભૂગોળ ટેસ્ટ (10 ગુણ)Click here
ગુજરાતનો ઈતિહાસ Click here
ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો Click here
ગુજરાતી સાહિત્ય ટેસ્ટ: 01Click here
Computer TestClick here
ત્રણેય સાદા કાળનો ટેસ્ટ Click here

Welcome to your Talati Bharati Quiz 02

1. નીચે દર્શાવેલ જોડકા પૈકી અયોગ્ય જોડકાં શોધો.

2. 'રાષ્ટ્રીય વિજ્ઞાન દિવસ' ક્યારે ઊજવવામાં આવે છે ?

3. યુનો તરફથી કયા દિવસે 'યોગ દિવસ' મનાવવાનો પ્રારંભ થયેલ છે ?

4. 'રાષ્ટ્રીય રમત દિન' ની ઊજવણી ક્યારે કરવામાં આવે છે ?

5. રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા દિન-2017 ક્યારે ઉજવવામાં આવ્યો ?

6. ભારતભરમાં 'પોલીસ દિન'ની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવે છે ?

7. રાષ્ટ્રીય શિક્ષણદિન કઈ તારીખે ઉજવવામાં આવે છે ?

8. 'વિશ્વ ઓઝોન દિવસ' દર વર્ષે કઈ તારીખે ઉજવવામાં આવે છે ?

9. દર વર્ષે 11 જુલાઈને કયા દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે ?

10. રાષ્ટ્રીય કાયદા દિન ક્યારે મનાવવામાં આવે છે ?

QuizDetail
ગુજરાતનો ઈતિહાસ: મરાઠા યુગ અને વોકર કરાર Click Here
ગુજરાતની લોક સંસ્કૃતિ: ગુજરાતના પાળિયા Click Here
દરરોજ ક્વિજ આપવા માટે ગ્રુપમાં જોડાઓ➔ અહી ક્લિક કરો