ઓનલાઈન જમીન માપણી કરવા અહી ક્લિક કરો

Online Jamin Mapni Kai Rite Karavi: IORA Gujarat Jamin Mapani Previously, one had to apply for offline DILR (District Inspector Land Record) office for land survey. Now, the government should measure this work online within the stipulated time frame so that millions of farmers in the state will directly benefit.

Online Jamin Mapni Kai Rite Karavi

ગુજરાત સરકારે IORA Online Jamin Mapani નામનો પોર્ટલ શરૂ કર્યો છે, જેના દ્વારા ગુજરાતની જમીનના રેકોર્ડ સરળતાથી મેળવી શકાય છે. આજે અમે તમને આઇઓઆરએ (Online Jamin Mapani) પોર્ટલ વિશે માહિતી આપીશું.આ પોર્ટલની સહાયથી, તમે તમારી જમીનની માહિતી ફક્ત થોડી સેકંડમાં તપાસ કરી શકો છો. જેમ તમે જાણો છો, ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ બહુવિધ સેવાઓનું એક ડેસ્ક છે. તેથી, ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ દ્વારા, તમે તમારા જમીનના રેકોર્ડોને પણ ચકાસી શકો છો.

Overview

Article Name:Online Jamin Mapni
State:Gujarat
Year:2022
Article Type:News
Official Website:https://iora.gujarat.gov.in/

Online Jamin Mapni @https://iora.gujarat.gov.in/

Various revenue services are being made available online through the use of online services by the state government to enable the public to access services without direct contact with the employees through the use of technology in the state. With revenue services being online, the process has become faster, easier and more transparent.

How to do Online Jamin Mapni?

 1. First go to i-ORA portal https://iora.gujarat.gov.in/ of the Department of Consumer Affairs to make a new application.
 2. “Click on” ONLINE APPLICATIONS “in the menu on the main page of the i-ORA Portal, or click on the one you want to apply to from the different killings mentioned on the main page.
 3. Select the application and type of application.
 4. Select the District, taluka and village to apply to the district, district and district survey numbers. Note: – If there is more than one surveyor, apply for the survey number separately.
 5. Enter the applicant’s mobile number and – mail.
 6. Read the SynchPassword code displayed on the screen and enter it in the following textbox.
 7. If you do not read the captcha code, click on “Refresh Code” so that the new captcha code appears on the screen.
 8. After entering the captcha code, click on “Generate OTP”. Generating OTP will provide different verification code to the applicant’s mobile number and – mail.
 9. Enter the mobile number and – the different verification code found on the mail – by typing in the checkboxes next to ‘Mail’ and click “Submit”.
 10. Click Click “Submit” followed by the prompt to fill in the application details.
 11. Enter the exact details of the application.
Official WebsiteClick Here
HomepageClick Here