આરોગ્ય શાખા ભાવનગર દ્વારા ભરતી 2023 – 13 હજાર પગાર

Join Telegram Join Now

સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (SMC ભરતી 2023) એ વિવિધ પોસ્ટની પોસ્ટ માટે જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. લાયક ઉમેદવારોને સત્તાવાર જાહેરાતનો સંદર્ભ લેવા અને આ પોસ્ટ માટે અરજી કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમે અન્ય વિગતો શોધી શકો છો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને અરજી કેવી રીતે કરવી તે નીચે આપેલ છે.

આરોગ્ય શાખા ભાવનગર દ્વારા ભરતી 2023

ભરતી બોર્ડ આરોગ્ય શાખા ભાવનગર
કુલ જગ્યાઓ 30 જગ્યાઓ
ભરતી વર્ષ 2023
ઈન્ટરવ્યું તારીખ 11 એપ્રિલ 2023

પોસ્ટનું નામ

  • Medical Officer: 10
  • Staff Nurse: 10
  • MPHW (Male): 10

શૈક્ષણિક લાયકાત

  • શૈક્ષણિક લાયકાતની વિગતો માટે કૃપા કરીને અધિકૃત સૂચના વાંચો.

પસંદગી પ્રક્રિયા

ઉમેદવારોની પસંદગી ઇન્ટરવ્યુના આધારે કરવામાં આવશે.

આવેદન કઈ રીતે કરવું ?

  • રસ ધરાવતા ઉમેદવારોને તમામ અસલ પ્રમાણપત્રો સાથે જાહેરાતમાં આપેલા સરનામે હાજર રહેવા વિનંતી છે.

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

ઈન્ટરવ્યું તારીખ 11 એપ્રિલ 2023

મહત્વપૂર્ણ લિંક

સતાવાર જાહેરાત અહી ક્લિક કરો
હોમપેજ અહી ક્લિક કરો

હાઇકોર્ટ ઓફ ગુજરાત ભરતી 2023

વિદ્યાસહાયક ભરતી 2023

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા ભરતી 2023

જામનગર મહાનગરપાલિકા ભરતી 2023 

Join Telegram Join Now

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *