ગુજરાત ટુરીજમ દ્વારા ભરતી 2023 – એપ્રેન્ટિસ

Join Telegram Join Now

ટુરીઝમ કોર્પોરેશન ઓફ ગુજરાત લિમિટેડે નીચે જણાવેલ જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. લાયક ઉમેદવારોને સત્તાવાર જાહેરાતનો સંદર્ભ લેવા અને આ પોસ્ટ માટે અરજી કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમે અન્ય વિગતો મેળવી શકો છો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને અરજી કેવી રીતે કરવી તે એપ્રેન્ટિસ માટે ગુજરાત પ્રવાસન ભરતી માટે નીચે આપેલ છે.

ગુજરાત ટુરીજમ દ્વારા ભરતી 2023

ભરતી બોર્ડ ગુજરાત ટુરીજમ
કુલ જગ્યાઓ Not Mentioned
ભરતી વર્ષ 2023
ઈન્ટરવ્યું તારીખ 06, 11, 12, 13 એપ્રિલ 2023

પોસ્ટનું નામ

  • એપ્રેન્ટિસ

શૈક્ષણિક લાયકાત

  • શૈક્ષણિક લાયકાતની વિગતો માટે કૃપા કરીને અધિકૃત સૂચના વાંચો.

પસંદગી પ્રક્રિયા

ઉમેદવારોની પસંદગી ઇન્ટરવ્યુના આધારે કરવામાં આવશે.

આવેદન કઈ રીતે કરવું ?

  • રસ ધરાવતા ઉમેદવારોને તમામ અસલ પ્રમાણપત્રો સાથે જાહેરાતમાં આપેલા સરનામે હાજર રહેવા વિનંતી છે.

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

ઈન્ટરવ્યું તારીખ 06, 11, 12, 13 એપ્રિલ 2023

મહત્વપૂર્ણ લિંક

સતાવાર જાહેરાત અહી ક્લિક કરો
હોમપેજ અહી ક્લિક કરો

હાઇકોર્ટ ઓફ ગુજરાત ભરતી 2023

વિદ્યાસહાયક ભરતી 2023

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા ભરતી 2023

જામનગર મહાનગરપાલિકા ભરતી 2023 

Join Telegram Join Now