જિલ્લા આરોગ્ય સોસાયટી ખેડા ભરતી 2023 – આવેદન કરો

ડિસ્ટ્રિક્ટ હેલ્થ સોસાયટીએ મેડિકલ ઓફિસર, સ્ટાફ નર્સ, MPHW (DHS ખેડા – નડિયાદ ભરતી 2023) માટે જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. પાત્રતા ધરાવતા ઉમેદવારોને સત્તાવાર જાહેરાતનો સંદર્ભ લેવા અને આ મેડિકલ ઓફિસર, સ્ટાફ નર્સ, MPHW માટે અરજી કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. DHS ખેડા – નડિયાદ ભરતી મેડિકલ ઓફિસર, સ્ટાફ નર્સ, MPHW ભરતી માટે તમે અન્ય વિગતો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને કેવી રીતે અરજી કરવી તે નીચે આપેલ છે.

હાઇકોર્ટ ઓફ ગુજરાત ભરતી 2023

ભરતી બોર્ડ જિલ્લા આરોગ્ય સોસાયટી ખેડા
કુલ જગ્યાઓ 18
ભરતી વર્ષ 2023
છેલ્લી તારીખ 09-04-2023

પોસ્ટનું નામ

  • Medical Officer
  • Staff Nurse
  • MPHW

શૈક્ષણિક લાયકાત

  • શૈક્ષણિક લાયકાતની વિગતો માટે કૃપા કરીને અધિકૃત સૂચના વાંચો.

પસંદગી પ્રક્રિયા

ઉમેદવારોની પસંદગી ઇન્ટરવ્યુના આધારે કરવામાં આવશે.

આવેદન કઈ રીતે કરવું ?

  • રસ ધરાવતા ઉમેદવારો સત્તાવાર વેબસાઇટ દ્વારા ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે.

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

ફોર્મ ભરવાની તારીખ 31-03-2023
છેલ્લી તારીખ 09-04-2023

મહત્વપૂર્ણ લિંક

સતાવાર જાહેરાત અહી ક્લિક કરો
આવેદન કરો અહી ક્લિક કરો
હોમપેજ અહી ક્લિક કરો

હાઇકોર્ટ ઓફ ગુજરાત ભરતી 2023

વિદ્યાસહાયક ભરતી 2023

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા ભરતી 2023

જામનગર મહાનગરપાલિકા ભરતી 2023 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *