જીલ્લા પંચાયત સાબરકાંઠા દ્વારા ભરતી 2023

સાબરકાંઠાજીલ્લામાં નીચે મુજબના સ્ટાફની NACOની માર્ગદર્શિકા મુજબ ૧૧ માસના કરાર આધારિત ઉચ્ચક માસિક ફિકસ વેતનથી તદ્દન હંગામી ધોરણે નીચે દર્શાવેલ જગ્યા ભરવાની થતી હોઇ યોગ્ય લાયકાત તથા અનુભવ ધરાવતા ઉમેદવારોએ પોતાની અરજી, બાયોડેટા, પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો એસ.એસ.સી. પ્રમાણપત્ર, શાળા છોડયાનું પ્રમાણપત્ર,આધારકાર્ડ,શૈક્ષણિક લાયકાત, અનુભવના દસ્તાવેજોની નકલ, નિયત ફોર્મ સાથે જૂની સિવિલ હોસ્પિટલ જીલ્લા ક્ષય કેન્દ્ર હિમતનગર,સાબરકાંઠા ખાતે રૂબરૂમાં અરજી આપવા જણાવવામાં આવે છે. રૂબરૂ અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખ અને સમય :૧૭-૦૩-૨૦૨૩ સાજે ૬:૦૦ કલાક સુધી.

જીલ્લા પંચાયત સાબરકાંઠા ભરતી 2023

ભરતી બોર્ડ જીલ્લા પંચાયત, સાબરકાંઠા
કુલ જગ્યાઓ 03
ભરતી વર્ષ 2023
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 17-03-2023

આ પણ વાંચો : અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા ભરતી 2023

પોસ્ટનું નામ

  • CPM, CSO, DMDO

શૈક્ષણિક લાયકાત

શૈક્ષણિક લાયકાતની વિગતો માટે કૃપા કરીને અધિકૃત સૂચના વાંચો.

પગાર ધોરણ

Cluster Programme Managerરૂ. 54,300/- દર મહીને
Clinical Service Officerરૂ. 46,800/- દર મહીને
DMDOરૂ. 37,500/- દર મહીને

આવેદન કઈ રીતે કરવું ?

યોગ્ય લાયકાત તથા અનુભવ ધરાવતા ઉમેદવારોએ પોતાની અરજી, બાયોડેટા, પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો એસ.એસ.સી. પ્રમાણપત્ર, શાળા છોડયાનું પ્રમાણપત્ર,આધારકાર્ડ,શૈક્ષણિક લાયકાત, અનુભવના દસ્તાવેજોની નકલ, નિયત ફોર્મ સાથે જૂની સિવિલ હોસ્પિટલ જીલ્લા ક્ષય કેન્દ્ર હિમતનગર,સાબરકાંઠા ખાતે રૂબરૂમાં અરજી આપવા જણાવવામાં આવે છે. રૂબરૂ અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખ અને સમય :૧૭-૦૩-૨૦૨૩ સાજે ૬:૦૦ કલાક સુધી.

ઈન્ટરવ્યું તારીખ તારીખ ૨૭-૦૩-૨૦૨૩ સમય સવારે ૧૨:૦૦ કલાકે
ઈન્ટરવ્યું સમય સાબરહોલ, જીલ્લા પંચાયત, સાબરકાંઠા

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

છેલ્લી તારીખ ૧૭-૦૩-૨૦૨૩

મહત્વપૂર્ણ લિંક

સતાવાર જાહેરાત અહી ક્લિક કરો
હોમપેજ અહી ક્લિક કરો