અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા ભરતી 2023 : આવેદન કરો

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) એ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર Malaria Technical Supervisor ભરતી માટે નવીનતમ સૂચના બહાર પાડી છે. પાત્રતા ધરાવતા ઉમેદવારો અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) તરફથી AMC ભરતી 2023 માટે અરજી કરી શકે છે. લાયક ઉમેદવારો 15-03-2023 સુધી અરજી કરી શકે છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC)ની ખાલી જગ્યા 2023 સંબંધિત તમામ વિગતો નીચે આપેલ છે.

અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા ભરતી 2023

ભરતી બોર્ડ અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા
કુલ જગ્યાઓ 01
ભરતી વર્ષ 2023
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 15-03-2023

પોસ્ટનું નામ

  • મેલેરિયા ટેકનીકલ સુપરવાઇઝર

શૈક્ષણિક લાયકાત

બી.સી.એ અથવા 12 સાયન્સ પાસ સાથે ગ્રેજ્યુએટ.

પગાર ધોરણ

પદ પગાર
મેલેરિયા ટેકનીકલ સુપરવાઇઝરરૂ. 16 હજાર દર મહીને

ઉમર મર્યાદા

મહતમ : 40 વર્ષ

આવેદન કઈ રીતે કરવું ?

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

છેલ્લી તારીખ ૧૫-૦૩-૨૦૨૩

મહત્વપૂર્ણ લિંક

સતાવાર જાહેરાત અહી ક્લિક કરો
હોમપેજ અહી ક્લિક કરો