કૃષિ રાહત પેકેજ જાહેર: ખેડૂતોને મળશે હેક્ટરદીઠ ૧૩ હાજર રૂપિયાની સહાય

રાજ્ય સરકારે ખેડૂતો માટે રાહત પેકેજની જાહેરાત કરી. 13 હજાર પ્રતિ હેક્ટર સહાય મળશે. ખેડૂતો માટે રાહત પેકેજની જાહેરાત: ભૂપેન્દ્ર સરકારના ખેડૂતો માટે આર્થિક પેકેજની જાહેરાત, 13000 રૂપિયા પ્રતિ હેક્ટર ચૂકવવામાં આવશે, કોને મળશે તે શોધો.

વાવાઝોડા બાદ ભારે વરસાદના કારણે ગુજરાતના ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં છે. રાજ્યમાં ભારે વરસાદને કારણે પાકને ભારે નુકસાન થયું છે. તેણે હવે ખેડૂતો માટે રાહત પેકેજની જાહેરાત કરી છે.

gujarat-government-announces-relief-package-for-farmers

ખેડૂતો માટે રાહત પેકેજની જાહેરાત કરી.

  • ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ પર 20 નવેમ્બર સુધી ઓનલાઇન અરજી કરી શકાશે
  • ખેડૂતોને 2 હેક્ટરની મર્યાદામાં 13,000 રૂપિયા પ્રતિ હેક્ટર ચૂકવવામાં આવશે
  • SDRF ના ધોરણો અનુસાર, બિન-સિંચાઈવાળા પાકમાં, 2 હેક્ટરની મર્યાદામાં, રૂ. 6,800 ચૂકવવામાં આવશે
  • બાકીનો તફાવત રૂ. રાજ્યના બજેટમાંથી 2 હેક્ટરની મહત્તમ મર્યાદામાં 6,200 આપવામાં આવશે
  • સરકાર, સહકારી અથવા સંસ્થાકીય જમીનધારકોને આ સહાયનો લાભ મળશે નહીં.

કયા વિસ્તારના ખેડૂતોને ફાયદો થશે?

અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોના ખેડૂતો સપ્ટેમ્બર 2021 માં જામનગર, રાજકોટ, જૂનાગઢ અને પોરબંદર જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદને કારણે સર્જાયેલી પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને આ રાહત પેકેજનો લાભ મેળવશે.

હેક્ટર દીઠ કેટલી સહાય મળશે?

  • આવા અસરગ્રસ્ત ગામોના ખેડૂતો કે જેમના પાકને 3 (તેત્રીસ) પ્રતિ સેંટ કે તેથી વધુ નુકશાન થયું છે તેમને મહત્તમ 2 (બે) હેક્ટર દીઠ હેક્ટર આપવામાં આવશે. 15,000 સહાય ચૂકવવામાં આવશે.
  • આ સહાય એસડીઆરએફ ધોરણો મુજબ એસડીઆરએફ જોગવાઈમાંથી બિન-સિંચાઈવાળા પાક તરીકે મહત્તમ 2 (બે) હેક્ટર સુધી મર્યાદિત છે. 2,500 આપવામાં આવશે.
  • બાકીનો તફાવત રૂ. 2,500 (2) હેક્ટરની મહત્તમ મર્યાદામાં રાજ્યના બજેટમાંથી આપવામાં આવશે.
  • જો એસડીઆરએફના ધોરણો મુજબ જમીન કાર્યકાળના આધાર પર રૂ. જો રકમ પાંચ (પાંચ) હજારથી ઓછી હોય તો પણ રૂ. ઓછામાં ઓછા 5 (પાંચ) હજાર ચૂકવવામાં આવશે અને તફાવત રાજ્યના બજેટમાંથી ચૂકવવો પડશે.

ખેડૂતો માટે રાહત પેકેજ કેવી રીતે આવેદન કરવું?

આ રાહત પેકેજનો લાભ મેળવવા માટે, 25 ઓક્ટોબર (25 નવેમ્બર) થી 20 નવેમ્બર (20 નવેમ્બર) સુધી અરજી કરવાની રહેશે.

Gujarati ReportClick Here
NotificationDownload