ગ્રામ સેવક ભરતી ગુજરાત ૨૦૨૨ 

કુલ ૧૫૭૧ જગ્યાઓ ઉપર ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.

આ ભરતીમાં પાસ થનાર ઉમેદવારને રૂ. 19,950/- પગાર દર મહીને આપવામાં આવશે.

આ ભરતીમાં ફોર્મ ભરવા માટે નીચે આપેલી લિંક ઉપર ક્લિક કરો.