તલાટી ભરતી સ્પેશિયલ ટેસ્ટ 2023 – ટેસ્ટ આપો

દરરોજ ક્વિજ આપવા માટે ગ્રુપમાં જોડાઓ➔ અહી ક્લિક કરો
તલાટી ભરતી સ્પેશિયલ ટેસ્ટ
જુનિયર ક્લાર્ક સ્પેશિયલ ટેસ્ટ ૦૨ : અહી ક્લિક કરો
જુનિયર ક્લાર્ક ૨૦૧૩ થી ૨૦૧૭ સુધીના જુના પ્રશ્નપત્રો
તલાટી ભરતી સ્પેશિયલ ટેસ્ટ 04

Welcome to your તલાટી ભરતી સ્પેશિયલ ટેસ્ટ

3. સૂરસિંહજી તખ્તસિંહજી ગોહિલે કયા ઉપનામથી કવિતાઓ લખી છે ?
6. બાળઘુટીમાં કયા વૃક્ષનું ફળ વપરાય છે ?

Deselect Answer

5. ગુજરાતનો સૌથી ઉંચો પર્વત ક્યો ?
2. B. R. T. S. એટલે શું ?
7. The toy-robot walked ___ it were a real human-being.
9. અરૂલાચલ પ્રદેશની રાજધાની કઈ છે ?
8. ભારતીય રિઝર્વ બેન્કના ચિહનમાં કયું પ્રાણી છે ?
4. વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ આપો : કનિષ્ઠ
1. A, B અને C ભાગીદારો છે. તેઓના નફા-નુકસાનની વહેંચણીનું પ્રમાણ 5 : 3 : 2 નું છે. 2007-08 ના વર્ષમાં પેઢીનો ચોખ્ખો નફો રૂ.70,500 થાય છે, તો તેઓના ભાગે અનુક્રમે ___ આવશે.
10. ભારતમાં ક્યા સ્થળે કુંભ મેળો યોજાતો નથી ?
અન્ય વિષયોના ટેસ્ટ Detail
ગુજરાતી વ્યાકરણ ટેસ્ટ (10 ગુણ)Click here
ઈંગ્લીશ ગ્રામર ટેસ્ટ (10 ગુણ)Click here
ગુજરાતી વ્યાકરણ ટેસ્ટ ભાગ: ૦૨ Click here
મરાઠા યુગ અને વોકર કરાર Click here
ગુજરાતનું ભૂગોળ ટેસ્ટ (10 ગુણ)Click here
ગુજરાતનો ઈતિહાસ Click here
ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો Click here
ગુજરાતી સાહિત્ય ટેસ્ટ: 01Click here
Computer TestClick here
ત્રણેય સાદા કાળનો ટેસ્ટ Click here
દરરોજ ક્વિજ આપવા માટે ગ્રુપમાં જોડાઓ➔ અહી ક્લિક કરો