તલાટી ભરતી સ્પેશિયલ ટેસ્ટ 2023 – ટેસ્ટ આપો

દરરોજ ક્વિજ આપવા માટે ગ્રુપમાં જોડાઓ➔ અહી ક્લિક કરો
તલાટી ભરતી સ્પેશિયલ ટેસ્ટ
જુનિયર ક્લાર્ક સ્પેશિયલ ટેસ્ટ ૦૨ : અહી ક્લિક કરો
જુનિયર ક્લાર્ક ૨૦૧૩ થી ૨૦૧૭ સુધીના જુના પ્રશ્નપત્રો
તલાટી ભરતી સ્પેશિયલ ટેસ્ટ 04

Welcome to your તલાટી ભરતી સ્પેશિયલ ટેસ્ટ

9. અરૂલાચલ પ્રદેશની રાજધાની કઈ છે ?
7. The toy-robot walked ___ it were a real human-being.
4. વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ આપો : કનિષ્ઠ
6. બાળઘુટીમાં કયા વૃક્ષનું ફળ વપરાય છે ?
10. ભારતમાં ક્યા સ્થળે કુંભ મેળો યોજાતો નથી ?
1. A, B અને C ભાગીદારો છે. તેઓના નફા-નુકસાનની વહેંચણીનું પ્રમાણ 5 : 3 : 2 નું છે. 2007-08 ના વર્ષમાં પેઢીનો ચોખ્ખો નફો રૂ.70,500 થાય છે, તો તેઓના ભાગે અનુક્રમે ___ આવશે.
2. B. R. T. S. એટલે શું ?
3. સૂરસિંહજી તખ્તસિંહજી ગોહિલે કયા ઉપનામથી કવિતાઓ લખી છે ?
8. ભારતીય રિઝર્વ બેન્કના ચિહનમાં કયું પ્રાણી છે ?
5. ગુજરાતનો સૌથી ઉંચો પર્વત ક્યો ?
અન્ય વિષયોના ટેસ્ટ Detail
ગુજરાતી વ્યાકરણ ટેસ્ટ (10 ગુણ)Click here
ઈંગ્લીશ ગ્રામર ટેસ્ટ (10 ગુણ)Click here
ગુજરાતી વ્યાકરણ ટેસ્ટ ભાગ: ૦૨ Click here
મરાઠા યુગ અને વોકર કરાર Click here
ગુજરાતનું ભૂગોળ ટેસ્ટ (10 ગુણ)Click here
ગુજરાતનો ઈતિહાસ Click here
ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો Click here
ગુજરાતી સાહિત્ય ટેસ્ટ: 01Click here
Computer TestClick here
ત્રણેય સાદા કાળનો ટેસ્ટ Click here
દરરોજ ક્વિજ આપવા માટે ગ્રુપમાં જોડાઓ➔ અહી ક્લિક કરો

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *