તલાટી ભરતી ટેસ્ટ 08 | Talati Exam Test 08

દરરોજ ક્વિજ આપવા માટે ગ્રુપમાં જોડાઓ➔ અહી ક્લિક કરો
તલાટી ભરતી સ્પેશિયલ ટેસ્ટ 01
તલાટી ભરતી સ્પેશિયલ ટેસ્ટ 02
તલાટી ભરતી સ્પેશિયલ ટેસ્ટ 03
તલાટી ભરતી સ્પેશિયલ ટેસ્ટ 04

Welcome to your Talati Exam Test 08

1. સંધિ છોડો :– પુનરપિ

2. સિપ્રી, બાલારામ કઈ નદીની સહાયક નદી છે ?

3. Change the Voice :- The children were watching the match on TV.

4. Rajesh ___ committed this mistake twice if his friend had corrected him earlier.

5. 5 સંખ્યાઓની સરેરાશ 30 છે જો તેમાંથી એક સંખ્યા રદ કરવામાં આવે તો બાકીની સંખ્યાની સરેરાશ છે. તો રદ કરેલી સંખ્યા શોધો.

6. 'જાયકવાડી' પરિયોજના કઈ નદી પર આવેલ છે ?

7. 'પ્રેમનાં આંસુ' કોની કૃતિ છે ?

8. કવિ રમેશ પારેખનો જન્મ ક્યાં થયો હતો ?

9. જો 1 પુરુષ અથવા 2 મહિલા અથવા 3 બાળકો એક કામને 44 દિવસમાં પૂરું કરે છે, તો તે કાર્યને 1 પુરુષ, 1 મહિલા અને 1 બાળક સાથે કેટલા દિવસમાં પૂરું કરશે ?

10. Put proper Question tag: "Everyone Stood up, ___ ?"

અન્ય વિષયોના ટેસ્ટ Detail
ગુજરાતી વ્યાકરણ ટેસ્ટ (10 ગુણ)Click here
ઈંગ્લીશ ગ્રામર ટેસ્ટ (10 ગુણ)Click here
ગુજરાતી વ્યાકરણ ટેસ્ટ ભાગ: ૦૨ Click here
મરાઠા યુગ અને વોકર કરાર Click here
ગુજરાતનું ભૂગોળ ટેસ્ટ (10 ગુણ)Click here
ગુજરાતનો ઈતિહાસ Click here
ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો Click here
ગુજરાતી સાહિત્ય ટેસ્ટ: 01Click here
Computer TestClick here
ત્રણેય સાદા કાળનો ટેસ્ટ Click here
દરરોજ ક્વિજ આપવા માટે ગ્રુપમાં જોડાઓ➔ અહી ક્લિક કરો