તલાટી ભરતી સ્પેશિયલ ટેસ્ટ : ગુજરાતી વ્યાકરણ ૦૧

QuizDetail
ગુજરાતનું ભૂગોળ ટેસ્ટ Click Here
ગુજરાતનું ભૂગોળ ટેસ્ટ નં 02 Click Here
ભારતનું ભૂગોળ Click Here
કમ્પ્યુટર શોર્ટકટ નામના ફૂલ ફોર્મ Click Here
બિન સચિવાલય ક્લાર્કના જુના પ્રશ્નપત્રો Download
પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટરના જુના પ્રશ્નપત્રો Download
કોન્સ્ટેબલ સ્પેશિયલ ટેસ્ટ: ૦૧ Click Here

Welcome to your ગુજરાતી વ્યાકરણ

1. નીચેનામાંથી કોને 'ઉભયાન્વયી' તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે ?

2. નીચેનામાંથી કયો સંખ્યામેળ છંદ છે ?

3. નીચેનામાંથી કઈ વિભક્તિ 'છુટા પાડવાનો ભાવ' દર્શાવે છે ?

4. નીચેનામાંથી કયો કૃદંતનો પ્રકાર નથી ?

5. 'સ,સ,સ,સ.' કયા છંદનું બંધારણ છે ?

6. નીચેનામાંથી કયો ક્રિયાપદનો અર્થ દર્શાવતો નથી ?

7. ગુજરાતી ભાષામાં ક્રિયાપદના કેટલા પ્રયોગો છે ?

8. ગુજરાતી ભાષામાં કોના વડે શબ્દ નિર્માણ થતું નથી ?

9. કયા વાક્યપ્રકારમાં મુખ્ય અને ગૌણ વાક્ય જોવા મળે છે ?

10. નીચેનામાંથી કયો તદ્ભવ કૃતપ્રત્યનો પ્રકાર નથી ?

કોન્સ્ટેબલની પરીક્ષા માટે સ્પેશિયલ ટેસ્ટ Detail
Constable Special Test: 03Click here
Constable Special Test: 04Click here
Constable Special Test: 05Click here
Constable Special Test: 06Click here
Constable Special Test: 07Click here
Constable Special Test: 08Click here