તલાટી ભરતી ટેસ્ટ નંબર 06 | Talati Bharti Test (Quiz)

દરરોજ ક્વિજ આપવા માટે ગ્રુપમાં જોડાઓ➔ અહી ક્લિક કરો
તલાટી ભરતી સ્પેશિયલ ટેસ્ટ 01
તલાટી ભરતી સ્પેશિયલ ટેસ્ટ 02
તલાટી ભરતી સ્પેશિયલ ટેસ્ટ 03
તલાટી ભરતી સ્પેશિયલ ટેસ્ટ 04

Welcome to your Talati Exam Test 06

1. પ્રવાસી ભારતીય દિવસ કઈ તારીખે ઉજવાય છે ?

2. "ભારતનો સંત્રી" એટલે શું ?

3. મેટ્ટુર બંધ કઈ નદી પર બાંધવામાં આવ્યો છે ?

4. નીચેનામાંથી કયા ઉપકરણનો સમાવેશ ઈનપુટ ડિવાઈસમાં થતો નથી ?

5. એન્ટિ સેટેલાઈટ મિસાઈલ સિસ્ટમના પરીક્ષણ માટે ભારત દ્વારા કયું મિશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું ?

6. વિશ્વનો સૌથી મોટો 5000 મેગાવોટનો સોલાર પાર્ક ગુજરાતમાં કયા સ્થળે સ્થાપવામાં આવશે ?

7. CSO નું વડું મથક ક્યાં આવેલું છે ?

8. કાવ્યલોક કોની કૃતિ છે ?

9. The children ___ when the teacher was not in class.

10. નીચેનામાંથી કયું અલગ પડે છે ?

અન્ય વિષયોના ટેસ્ટ Detail
ગુજરાતી વ્યાકરણ ટેસ્ટ (10 ગુણ)Click here
ઈંગ્લીશ ગ્રામર ટેસ્ટ (10 ગુણ)Click here
ગુજરાતી વ્યાકરણ ટેસ્ટ ભાગ: ૦૨ Click here
મરાઠા યુગ અને વોકર કરાર Click here
ગુજરાતનું ભૂગોળ ટેસ્ટ (10 ગુણ)Click here
ગુજરાતનો ઈતિહાસ Click here
ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો Click here
ગુજરાતી સાહિત્ય ટેસ્ટ: 01Click here
Computer TestClick here
ત્રણેય સાદા કાળનો ટેસ્ટ Click here
દરરોજ ક્વિજ આપવા માટે ગ્રુપમાં જોડાઓ➔ અહી ક્લિક કરો

2 thoughts on “તલાટી ભરતી ટેસ્ટ નંબર 06 | Talati Bharti Test (Quiz)”

  1. Pingback: India Post Bharti 2022 : Apply for Various Posts - Ojas News

  2. Pingback: HNGU Affiliate Colleges Recruitment 2022 for Various Posts - Ojas News

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *