ટેસ્ટ

Jr Clerk Special Test 07 : 10 ગુણ, 10 મિનીટ

Jr Clerk Special Test 07

દરરોજ ક્વિજ આપવા માટે ગ્રુપમાં જોડાઓ➔ અહી ક્લિક કરો જુનિયર ક્લાર્ક સ્પેશિયલ ટેસ્ટ : અહી ક્લિક કરો જુનિયર ક્લાર્ક સ્પેશિયલ ટેસ્ટ ૦૨ : અહી ક્લિક કરો જુનિયર ક્લાર્ક ૨૦૧૩ થી ૨૦૧૭ સુધીના જુના પ્રશ્નપત્રો તલાટી ભરતી સ્પેશિયલ ટેસ્ટ 04 અન્ય વિષયોના ટેસ્ટ Detail ગુજરાતી વ્યાકરણ ટેસ્ટ (10 ગુણ) Click here ઈંગ્લીશ ગ્રામર ટેસ્ટ (10 ગુણ) […]

Jr Clerk Special Test 07 : 10 ગુણ, 10 મિનીટ Read More »

તલાટી ભરતી ટેસ્ટ 03 | Talati Bharti Test (Quiz)

દરરોજ ક્વિજ આપવા માટે ગ્રુપમાં જોડાઓ➔ અહી ક્લિક કરો અન્ય વિષયોના ટેસ્ટ Detail ગુજરાતી વ્યાકરણ ટેસ્ટ (10 ગુણ) Click here ઈંગ્લીશ ગ્રામર ટેસ્ટ (10 ગુણ) Click here ગુજરાતી વ્યાકરણ ટેસ્ટ ભાગ: ૦૨ Click here મરાઠા યુગ અને વોકર કરાર Click here ગુજરાતનું ભૂગોળ ટેસ્ટ (10 ગુણ) Click here ગુજરાતનો ઈતિહાસ Click here ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો

તલાટી ભરતી ટેસ્ટ 03 | Talati Bharti Test (Quiz) Read More »

Talati Exam Test 01 | તલાટી ભરતી ટેસ્ટ

talati test 001

દરરોજ ક્વિજ આપવા માટે ગ્રુપમાં જોડાઓ➔ અહી ક્લિક કરો અન્ય વિષયોના ટેસ્ટ Detail ગુજરાતી વ્યાકરણ ટેસ્ટ (10 ગુણ) Click here ઈંગ્લીશ ગ્રામર ટેસ્ટ (10 ગુણ) Click here ગુજરાતી વ્યાકરણ ટેસ્ટ ભાગ: ૦૨ Click here મરાઠા યુગ અને વોકર કરાર Click here ગુજરાતનું ભૂગોળ ટેસ્ટ (10 ગુણ) Click here ગુજરાતનો ઈતિહાસ Click here ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો

Talati Exam Test 01 | તલાટી ભરતી ટેસ્ટ Read More »