તલાટી ભરતી સ્પેશિયલ ટેસ્ટ : જનરલ નોલેજ

દરરોજ ક્વિજ આપવા માટે ગ્રુપમાં જોડાઓ➔ અહી ક્લિક કરો
તલાટી ભરતી સ્પેશિયલ ટેસ્ટ
જુનિયર ક્લાર્ક સ્પેશિયલ ટેસ્ટ ૦૨ : અહી ક્લિક કરો
જુનિયર ક્લાર્ક ૨૦૧૩ થી ૨૦૧૭ સુધીના જુના પ્રશ્નપત્રો
તલાટી ભરતી સ્પેશિયલ ટેસ્ટ 04

Welcome to your તલાટી ભરતી ટેસ્ટ 03

5. જોગીડાની ગફા કયા જિલ્લામાં આવેલ છે ?
2. નીચેનામાંથી કોણ બેવડી નાગરિકતા ધરાવે છે ?

Deselect Answer

9. ટેલીફોન લાઈન સર્વપ્રથમ કયાંથી કયાં સુધી પાથરવામાં આવેલા ?
8. ઈ.સ. 2011 ની વસ્તી પ્રમાણે ગુજરાતમાં વસ્તીગીચતા કેટલી છે ?
10. ઈસા મસીહનો જન્મ કયાં થયો હતો ?
6. કયા રાજ્યમાં તાંબાનો મોટો ભંડાર છે ?
7. ‘પ્રાગ મહેલ’ કયા જિલ્લામાં આવેલો છે ?
3. રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ આપો :– આંખ આડા કાન કરવા
4. ગુજરાતમાં સૌપ્રથમ ખાંડનું કારખાનું ક્યાં સ્થાપ્યું હતું ?
1. દક્ષિણેશ્વર મંદિર કયાં આવેલ છે ?
અન્ય વિષયોના ટેસ્ટ Detail
ગુજરાતી વ્યાકરણ ટેસ્ટ (10 ગુણ)Click here
ઈંગ્લીશ ગ્રામર ટેસ્ટ (10 ગુણ)Click here
ગુજરાતી વ્યાકરણ ટેસ્ટ ભાગ: ૦૨ Click here
મરાઠા યુગ અને વોકર કરાર Click here
ગુજરાતનું ભૂગોળ ટેસ્ટ (10 ગુણ)Click here
ગુજરાતનો ઈતિહાસ Click here
ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો Click here
ગુજરાતી સાહિત્ય ટેસ્ટ: 01Click here
Computer TestClick here
ત્રણેય સાદા કાળનો ટેસ્ટ Click here
દરરોજ ક્વિજ આપવા માટે ગ્રુપમાં જોડાઓ➔ અહી ક્લિક કરો