તલાટી ભરતી સ્પેશિયલ ટેસ્ટ : જનરલ નોલેજ

દરરોજ ક્વિજ આપવા માટે ગ્રુપમાં જોડાઓ➔ અહી ક્લિક કરો
તલાટી ભરતી સ્પેશિયલ ટેસ્ટ
જુનિયર ક્લાર્ક સ્પેશિયલ ટેસ્ટ ૦૨ : અહી ક્લિક કરો
જુનિયર ક્લાર્ક ૨૦૧૩ થી ૨૦૧૭ સુધીના જુના પ્રશ્નપત્રો
તલાટી ભરતી સ્પેશિયલ ટેસ્ટ 04

Welcome to your તલાટી ભરતી ટેસ્ટ 03

9. ટેલીફોન લાઈન સર્વપ્રથમ કયાંથી કયાં સુધી પાથરવામાં આવેલા ?

Deselect Answer

1. દક્ષિણેશ્વર મંદિર કયાં આવેલ છે ?
4. ગુજરાતમાં સૌપ્રથમ ખાંડનું કારખાનું ક્યાં સ્થાપ્યું હતું ?
10. ઈસા મસીહનો જન્મ કયાં થયો હતો ?
3. રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ આપો :– આંખ આડા કાન કરવા
2. નીચેનામાંથી કોણ બેવડી નાગરિકતા ધરાવે છે ?
8. ઈ.સ. 2011 ની વસ્તી પ્રમાણે ગુજરાતમાં વસ્તીગીચતા કેટલી છે ?
7. ‘પ્રાગ મહેલ’ કયા જિલ્લામાં આવેલો છે ?
6. કયા રાજ્યમાં તાંબાનો મોટો ભંડાર છે ?
5. જોગીડાની ગફા કયા જિલ્લામાં આવેલ છે ?
અન્ય વિષયોના ટેસ્ટ Detail
ગુજરાતી વ્યાકરણ ટેસ્ટ (10 ગુણ)Click here
ઈંગ્લીશ ગ્રામર ટેસ્ટ (10 ગુણ)Click here
ગુજરાતી વ્યાકરણ ટેસ્ટ ભાગ: ૦૨ Click here
મરાઠા યુગ અને વોકર કરાર Click here
ગુજરાતનું ભૂગોળ ટેસ્ટ (10 ગુણ)Click here
ગુજરાતનો ઈતિહાસ Click here
ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો Click here
ગુજરાતી સાહિત્ય ટેસ્ટ: 01Click here
Computer TestClick here
ત્રણેય સાદા કાળનો ટેસ્ટ Click here
દરરોજ ક્વિજ આપવા માટે ગ્રુપમાં જોડાઓ➔ અહી ક્લિક કરો