General Science Test

Welcome to your General Science Test

1. નીચેના પૈકી સાચી જોડણી કઈ છે ?

2. સંયોજકનો પ્રકાર લખો : 'સહુ બજાર તરફ જતા હતા પણ એ ઘર તરફ ચાલ્યો.'

3. નીચેનામાંથી શું સરકારનું અંગ નથી ?

4. ગુજરાત સરકારે કયા મહાન નેતાની જન્મશતાબ્દી વર્ષને "ગરીબ કલ્યાણ વર્ષ” તરીકે ઉજવવાનું જાહેર કરેલ છે ?

5. દિનકરરાય વૈદ્યનું ઉપનામ શું છે ?

6. ઈ.સ. 1922 માં 'ગુજરાત' માસિકનો પ્રારંભ કોણે કર્યો હતો ?

7. ___ you work hard, you will lose.

8. સમાસ ઓળખાવો : 'સત્યાગ્રહ'

9. He ___ to a higher position by the government.

10. વાંસદા રાષ્ટ્રીય ઉધાન કયા જિલ્લામાં આવેલ છે ?