General Knowledge 07

Welcome to your General Knowledge 07

1. 'સોદાગર' શબ્દનો સમાસ ઓળખાવો.

2. નીચેનામાંથી કયો સમાસ દ્વંદ્વ નથી ?

3. Take ___ apple a day and keep the doctor away.

4. ___ he like his work ?

5. Don’t forget to send me a post card, ___ ?

6. 'જસજસયલગા' બંધારણ કયા છંદનું છે ?

7. ભારતીય રીઝર્વ બૅન્કની સ્થાપના કઈ સાલમાં થઈ હતી ?

8. 'કામદેવ' નો સમાનાર્થી શબ્દ આપો.

9. 'કરેલા ઉપકારને જાણે' તેને શું કહેવાય ?

10. આપેલ રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ આપો. - કપૂરે કોગળા કરવા.