ભારતનું ભૂગોળ ૦૧

Welcome to your ભારતનું ભૂગોળ ૦૧

1. 'Menmecho Lake' નામની પર્વતમાળા કયા રાજ્યમાં આવેલી છે ?

2. બનારસ શહેરનું જૂનું નામ શું ?

3. ભારતની સૌથી લાંબી નદી કઈ ?

4. ભારતના કયા રાજ્યને ભૂટાન દેશની સરહદ સ્પર્શતી નથી ?

5. ભારતના મધ્યમાંથી પસાર થતી કર્કવૃત રેખા કુલ કેટલા રાજ્યોમાંથી પસાર થાય છે ?

6. પુલિકટ સરોવર ભારતના કયા રાજ્યમાં આવેલું છે ?

7. ભારતનો કાલાપાની અને સુસ્તાનો પ્રદેશિક વિવાદ કોની સાથે છે ?

8. ખરીફ પાકની લણણી ક્યારે થાય છે ?

9. નીચેના પૈકી કઈ નદી ભારત અને નેપાળ વચ્ચે આંતરરાષ્ટ્રીય સીમા બનાવે છે ?

10. ભારતમાં નીચેના પૈકી કયું ભરતી ઉર્જાના ઉત્પાદનના ક્ષેત્રે ક્ષમતા ધરાવે છે ?