તલાટી ભરતી સ્પેશિયલ ટેસ્ટ

Welcome to your તલાટી ભરતી સ્પેશિયલ ટેસ્ટ

5. વિશ્રામગૃહનો સમાનાર્થી શબ્દ નીચેનામાંથી કયો ?

Deselect Answer

6. MICRની વિશિષ્ટ શાહી શેમાંથી બનાવવામાં આવે છે ?
1. બંધારણ માટેની પ્રારુપ સમિતિમાં કેટલા સભ્યો હતા ?

Deselect Answer

10. કવિ 'માય ડીયર જયુ' ક્યાંના વતની છે ?
3. જો એક ચોક્ક્સ રકમ સાદા વ્યાજે 7 વર્ષમાં બમણી થાય, તો તેજ રકમ ત્રણ ગણી કેટલા સમયમાં થશે ?
9. જો 1984ના વર્ષમાં પ્રજાસત્તાકદિન રવિવારે આવે તો 1985ના વર્ષમાં તે ક્યારે આવે ?
8. To grease the palm means ___.
2. નીચેનામાંથી કયા રાજાના રાજ્યદરબારનું રત્ન કવિ કાલિદાસ હતા ?
7. That child died ___ heavy fever (fill in the blank)
4. કોઈ પણ ગૃહનો સભ્ય ના હોવા છતાં મંત્રી મંડળમાં સ્થાન મેળવે, તો તેણે કેટલા સમયમાં ચૂંટાવું પડે ?