તલાટી ભરતી ટેસ્ટ 03

Welcome to your તલાટી ભરતી ટેસ્ટ 03

10. ઈસા મસીહનો જન્મ કયાં થયો હતો ?

Deselect Answer

2. નીચેનામાંથી કોણ બેવડી નાગરિકતા ધરાવે છે ?
1. દક્ષિણેશ્વર મંદિર કયાં આવેલ છે ?

Deselect Answer

8. ઈ.સ. 2011 ની વસ્તી પ્રમાણે ગુજરાતમાં વસ્તીગીચતા કેટલી છે ?
3. રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ આપો :– આંખ આડા કાન કરવા
7. ‘પ્રાગ મહેલ’ કયા જિલ્લામાં આવેલો છે ?
6. કયા રાજ્યમાં તાંબાનો મોટો ભંડાર છે ?
4. ગુજરાતમાં સૌપ્રથમ ખાંડનું કારખાનું ક્યાં સ્થાપ્યું હતું ?
5. જોગીડાની ગફા કયા જિલ્લામાં આવેલ છે ?
9. ટેલીફોન લાઈન સર્વપ્રથમ કયાંથી કયાં સુધી પાથરવામાં આવેલા ?