જુનિયર ક્લાર્ક સ્પેશિયલ ટેસ્ટ 04

Welcome to your જુનિયર ક્લાર્ક સ્પેશિયલ ટેસ્ટ 04

10. સૂકા ઘાસના પૂળાનું ખડકલું - શબ્દસમૂહનો એક શબ્દ

Deselect Answer

4. 'મનીશા' શબ્દની સાચી જોડણી કઈ ?
9. 'ક્ષણિક' શબ્દનો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ___ છે.

Deselect Answer

1. દૂધનો સમાનાર્થી શબ્દ કયો ?
5. જે પોષતું તે મારતું ; શું એ નથી ક્રમ કુદરતી ? -ક્યો છંદ છે ?
6. 'વરદાન' એટલે
3. 'પાણીપોચું' એટલે...
7. વૃંદાવન કયો સમાસ છે ?
8. ચતુસ + ઘાતની સંધિ શું થશે ?
2. જયેસઠની સાચી જોડણી કઈ છે ?