જુનિયર ક્લાર્ક સ્પેશિયલ ટેસ્ટ 02

Welcome to your જુનિયર ક્લાર્ક સ્પેશિયલ ટેસ્ટ 02

6. Find the letter which will end the first word and start the second one: C U ___ EAR

Deselect Answer

5. Find the correct spelling.
4. 'સત્યાર્થ પ્રકાશ' ગ્રંથ કોણે લખ્યો છે ?

Deselect Answer

10. Choose the correct possessive and fill in the blank : “Do you know ___ mother ?”
9. ‘તાંબુ' સંજ્ઞાનો પ્રકાર જણાવો.
2. 'એક મૂરખને એવી ટેવ, પથ્થર એટલા પૂજે દેવ' - છંદ ઓળખાવો.
1. Fill in the blank with suitable pronoun : “This is not your car. This is ___."
8. Fill in the blank with Conjuction : “People love him ___ he is helpful.”
7. ભારતીય ભૂમિદળના 27મા વડા તરીકે કોની નિયુક્તિ થઈ ?
3. 1 ઘનમીટર = ___