જાહેર વહીવટ

Welcome to your જાહેર વહીવટ

1. ધારાસભ્ય દ્વારા વિધાનસભામાં પૂછાયેલ પ્રશ્નોના ઉત્તર કોના દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવે છે.?

2. ન્યાયિક સક્રિયતાને નીચેનામાંથી કોની સાથે સબંધ છે.?

3. સતાનું પ્રતિનિધાન હોવું એ કેવા પ્રકારની પ્રકિયા છે.?

4. વહીવટમાં અસરકારક નિર્ણય માટે શું અત્યત જરૂરી છે.?

5. જાહેર વહીવટીનું પ્રાથમિક ધ્યેય શુ છે.?

6. ગુજરાતની કઈ યુનિવર્સિટીમાં સૌપ્રથમ જાહેર વહીવટીનું અધ્યાપન શરૂ કરવામા આવ્યું.?

7. દોરવણીના મુખ્યત્વે કેટલા તત્વો છે?

8. એક જ પ્રકારની માહિતી માટે કઈ આકૃતિ/આલેખ વધુ અનુકુણ ગણાય છે.?

9. આયોજન પંચની રચના કેવી રીતે કરવામાં આવી છે.?

10. વ્યવસ્થા તંત્રીય સિદ્ધાંત કોને લાગુ પડે છે.?