જનરલ નોલેજ ટેસ્ટ 10

Welcome to your જનરલ નોલેજ ટેસ્ટ 10

1. નીચેનામાંથી કઈ સંખ્યાને 3 વડે નિઃશેષ ભાગી શકાય ?

2. જેમાં હકીકતનું સીધેસીધું કથન કે નિવેદન હોય તેને કેવું વાક્ય કહેવાય ?

3. હિસાબી ચોપડે નહીં નોંધાયેલી બિનહિસાબી આવકને શું કહેવામાં આવે છે ?

4. ભારત આવવાના જળમાર્ગની સૌપ્રથમ શોધ કોણે કરી ?

5. Choose the correct synonym of “Invoice”.

6. સૌથી નાની વિભાજ્ય સંખ્યા ___ છે.

7. 'બકારી' શબ્દનો અર્થ જણાવો.

8. Fill in the blank with conjunctions. “I always visit Kankaria lake ___ I go to Ahmedabad.”

9. અર્થની દષ્ટિએ જુદો પડતો શબ્દ જણાવો.

10. 'શૈવલિની' શબ્દનો અર્થ જણાવો.