જનરલ નોલેજ ટેસ્ટ 07

Welcome to your જનરલ નોલેજ ટેસ્ટ 07

1. અવકાશમાં જનાર સૌપ્રથમ માનવી પુરી ગાગરીનને ક્યા અવકાશયાન દ્વારા મોકલવામાં આવ્યા હતા ?

2. કયા પ્લોટરમાં ચોક્કસ માપનું જ પેપર વાપરવામાં આવે છે ?

3. 10% ના દરે 3 વર્ષ માટે સાદા વ્યાજે નાણા રોકાવાથી રોકાણના ___ ભાગનું વ્યાજ મળે છે.

4. ‘આંખ આ ધન્ય છે' કાવ્યસંગ્રહના લેખકનું નામ જણાવો

5. (3080 + 6160) + 28 = ?

6. The mother cycle is running ___ eighty kilometers an hour.

7. નીચેનામાંથી ક્યા યંત્રની શોધ વૈજ્ઞાનિક જગદીશ ચંદ્ર બોઝે કરી હતી ?

8. આપેલ શબ્દનો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ આપો : વિકરાળ

9. વનસ્પતિ દ્વારા ખોરાક બનાવવાની ક્રિયાને શું કહે છે ?

10. ચોરી, લૂંટફાટ, મારામારી, ખૂન, શારીરિક ઈજા કે ઝઘડાના વિવાદ માટે કઈ અદાલતમાં અરજી કરી શકાય ?