જનરલ ટેસ્ટ 02

Welcome to your જનરલ ટેસ્ટ 02

1. ‘સ્મરણયાત્રા’ પુસ્તકના લેખક કોણ છે ?

2. લક્ષદ્વીપ ટાપુઓના સમૂહમાં સૌથી મોટો ટાપુ ક્યો છે ?

3. ભારતે વન અને પર્યાવરણ મંત્રાલયની સ્થાપના ક્યારે કરી ?

4. ‘પથ્થર થરથર ધ્રૂજે' કાવ્યના કવિ કોણ છે ?

5. ભારતના પ્રમાણ સમયની રેખા કેટલા રાજ્યોમાંથી પસાર થાય છે ?

6. He sees as if he ___ everything. (Fill in the blank.)

7. સલ્તનત સત્તાને સર્વોપરી બનાવવા ‘ચેહલગાન’ (ચારગાન) એટલે કે 40 તુર્ક અમીરોના દળની રચના કોણે કરી હતી ?

8. You don't work on saturdays ___ you ?

9. નીચેનામાંથી ક્યો શબ્દ 'વાચાળ' શબ્દનો વિરોધી છે ?

10. We should not waste water because ___