જનરલ ટેસ્ટ ૦૦૧

Welcome to your જનરલ ટેસ્ટ ૦૦૧

1. Ms Word માં નવું પેજ ઉમેરવા માટે કઈ શોર્ટકટ કી વપરાય છે ?

2. 'વૈખરી' શબ્દનો અર્થ જણાવો.

3. He is senior ___ me in service.

4. વાછરડું જોયા વગર દૂધ દેહવા દેતી ગાય.

5. ‘તર્પણ’ કોની કૃતિ છે ?

6. છંદ ઓળખાવો :– મે પ્રેમમાં તડફતા મનશાંતિ ખોઈ

7. ભારતમાં 73 મો બંધારણીય સુધારો ક્યા વર્ષથી અમલમાં મુકવામાં આવ્યો ?

8. મનુષ્યમાં જઠરની દિવાલ કેટલા પ્રકારની નલિકામય ગ્રંથી ધરાવે છે ?

9. One word Substitution :-One who eats too much

10. નીચેનામાંથી કયું વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ જોડકું સાચું નથી.