ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો ભાગ: 03

Welcome to your ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો ભાગ: 03

1. ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat) સૌરાષ્ટ્રના મહુવા પાસે કતપર ગામના કોળીઓ દ્વારા કયો ઉત્સવ ઉજવાય છે. ?

2. ઋગ્વેદમાં વાઘના કેટલા પ્રકાર જોવા મળે છે. ?

3. બિલાવલ રાગ ક્યાં ઉત્પન્ન થયો છે. ?

4. દક્ષિણ ગુજરાતની કઈ જાતિ અષાઢ વદ અમાસના દિવસે દિવાસોનો ઢીંગલો ઉત્સવ ઉજવે છે. ?

5. સુરત અને ભરૂચ જિલ્લાના ____ લોકોમાં ઘોઘારાયની છડીનો ઉત્સવ યોજાય છે.

6. કોસ હાંકતા ખેડૂતોએ ગાયેલા ગીતોને શું કહેવાય છે. ?

7. તુલસી વિવાહનું આયોજન કયારે થાય છે. ?

8. ડાંગ દરબારનો પ્રારંભ કયારે થાય છે. ?

9. ગોળ ગધેડાનો મેળો દાહોદ જિલ્લામાં કયાં યોજાય છે. ?

10. સૌરાષ્ટ્રના રાજપૂતો હોળીના દિવસે કઈ રમત રમે છે. ?