જ્યોતિ ગ્રામોદ્યોગ વિકાસ યોજના 2022

જ્યોતિ ગ્રામોદ્યોગ વિકાસ યોજના: જ્યોતિ ગ્રામોદ્યોગ વિકાસ યોજના (માર્જિન મની યોજના) ગ્રામીણ વસ્તીમાં આવક અને ઉદ્યોગસાહસિકતાના સ્તરમાં વધારો કરવા અને ગ્રામીણ બેરોજગાર યુવાનો માટે વ્યક્તિગત કારીગરો/ઉદ્યોગ સાહસિકો/સ્વ-સહાયકો માટે રોજગારના વધુ અને વધુ નવા રસ્તાઓ બનાવવા માટે. ગ્રામ્ય સ્તરે જૂથો અથવા 2000 અથવા ઓછી વસ્તીવાળા શહેરમાં રૂ.1 લાખથી વધુ.

જ્યોતિ ગ્રામોદ્યોગ વિકાસ યોજના 2022

સરકારશ્રીની જ્યોતિ ગ્રામોદ્યોગ વિકાસ યોજના હેઠળ રાજ્યના ગામડાઓમાં 24 કલાક 3-તબક્કાનો વીજ પુરવઠો પૂરો પાડવામાં આવે છે. પરિણામે, તે ગ્રામીણ લોકોને તેમના પોતાના ગામમાં નાની કુટીર, ઝૂંપડીઓ અને ગ્રામીણ કોટેજની સ્થાપના કરીને રોજીરોટી કમાવવાની નવી તકો પૂરી પાડી છે.

ગ્રામીણ વસ્તીમાં આવક અને ઉદ્યોગસાહસિકતાનું સ્તર વધારવા અને ગ્રામ્ય સ્તરે વ્યક્તિગત કારીગરો/ઉદ્યોગ સાહસિકો/સ્વ-સહાય જૂથો માટે ગ્રામીણ બેરોજગાર યુવાનો માટે રોજગારના વધુને વધુ નવા રસ્તાઓ બનાવવા માટે જ્યોતિ ગ્રામદ્યોગ વિકાસ યોજના (માર્જિન મની યોજના) અથવા 2000 કે તેથી ઓછી વસ્તી ધરાવતા નગરોમાં. રૂ. 1 લાખથી વધુ અને રૂ. 25 લાખ સુધીના નવા પ્રોજેક્ટ માટેની લોન અરજીઓ બેંકની ભલામણ બાદ જિલ્લા ઉઘોગ કેન્દ્ર દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવે છે.

આ પણ વાંચો : બનાસકાંઠા જીલ્લા પંચાયત દ્વારા ભરતી

જ્યોતિ ગ્રામોદ્યોગ વિકાસ યોજના 2022 પાત્રતા

લાભાર્થીની ઉંમર 25 થી 50 વર્ષની વચ્ચે હોવી જોઈએ.

શૈક્ષણિક લાયકાત

10મું પાસ અને નિયમિત વ્યવસાયમાં એક વર્ષનો અનુભવ.

આવક મર્યાદા

કોઈ મર્યાદા નથી.

જ્યોતિ ગ્રામોદ્યોગ વિકાસ યોજના 2022 લોન મર્યાદા

  • રૂ.1 લાખથી વધુ અને રૂ.25 લાખ સુધીના નવા ઉત્પાદન પ્રોજેક્ટને બેંક પાસેથી લોન માટે મંજૂરી આપવામાં આવશે.
  • આ યોજનાના હેતુ માટે, પ્રોજેક્ટ ખર્ચમાં પ્લાન્ટ ખર્ચ, મશીનરી સામગ્રી ખર્ચ અને આ બંને ખર્ચના મહત્તમ 10 ટકા સુધીની કાર્યકારી મૂડીનો સમાવેશ થાય છે. પ્રોજેક્ટના ખર્ચમાં જમીન અને મકાન બાંધકામની કિંમતનો સમાવેશ થશે નહીં.
  • પ્રોજેક્ટ પ્રવૃત્તિ અને મશીનરીના રોકાણ માટે ઓછામાં ઓછા રૂ. પાંચ લાખ હોવા જોઈએ.
આ પણ વાંચો : IPPB દ્વારા ભરતીની જાહેરાત

જ્યોતિ ગ્રામોદ્યોગ વિકાસ યોજના નાણાંકીય સહાય

અ.નં.લોનની રકમઅનુ.જાતિ/અનુ. જનજાતિ/મહિલા/શા.વિકલાંગ/મા. સૈનિકઅન્‍ય
રૂ.૧૦ લાખ સુધી૩૦ ટકા૨૫ ટકા
રૂ.૧૦ લાખ થી રૂ.૨૫ લાખરૂ.૧૦ લાખના ૩૦ ટકા + બાકીની રકમના ૧૦ ટકારૂ.૧૦ લાખના ૨૫ ટકા + બાકીની રકમના ૧૦ ટકા

બેંક શાખા દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવેલી લોનની સંપૂર્ણ રકમ ભરપાઈ થઈ ગયા પછી, બેંકમાંથી માર્જિન મનીના દાવાની પ્રાપ્તિ પર ચૂકવવાપાત્ર માર્જિન મનીની રકમ ઉધાર લેનારના ખાતામાં સરકારની અનામત થાપણ તરીકે ઉધાર લેનારના નામે રાખવામાં આવશે. બે વર્ષના સમયગાળા માટે. બે વર્ષ પછી, જનરલ મેનેજર, જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્રએ એકમ સફળતાપૂર્વક ચાલી રહ્યું છે કે નહીં તેની ચકાસણી કરવી પડશે અને બેંકને પ્રમાણપત્ર આપવું પડશે. તે પછી, બેંક લેનારાના ખાતામાં માર્જિન મનીની રકમ જમા કરી શકે છે.

સંપર્ક કરો

સંબંધિત જિલ્લા ઉઘોગ કેન્દ્ર

જ્યોતિગ્રામ વિકાસ યોજના બેંક લોન માર્જિન સહાય અરજી ઠરાવ

જ્યોતિ ગ્રામોદ્યોગ વિકાસ યોજનાનો ઠરાવ – તારીખ: 7-9-2015

સબસિડી ફોર્મ : અહી ક્લિક કરો

આ લેખમાં અમે જ્યોતિ ગ્રામોદ્યોગ વિકાસ યોજના વિશે સંપૂર્ણ માહિતી આપવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. તેમ છતાં, જો તમને આ યોજના અથવા અન્ય કોઈ યોજના વિશે કોઈ પ્રશ્ન હોય, તો તેને ટિપ્પણીમાં લખો. અમે તમને જલ્દી જવાબ આપવાનો પ્રયત્ન કરીશું.

હોમપેજ અહી ક્લિક કરો