જુનિયર ક્લાર્ક સ્પેશિયલ ટેસ્ટ નંબર 04

દરરોજ ક્વિજ આપવા માટે ગ્રુપમાં જોડાઓ➔ અહી ક્લિક કરો
તલાટી ભરતી સ્પેશિયલ ટેસ્ટ
જુનિયર ક્લાર્ક સ્પેશિયલ ટેસ્ટ ૦૨ : અહી ક્લિક કરો
જુનિયર ક્લાર્ક ૨૦૧૩ થી ૨૦૧૭ સુધીના જુના પ્રશ્નપત્રો
તલાટી ભરતી સ્પેશિયલ ટેસ્ટ 04

Welcome to your જુનિયર ક્લાર્ક સ્પેશિયલ ટેસ્ટ 04

4. 'મનીશા' શબ્દની સાચી જોડણી કઈ ?

Deselect Answer

10. સૂકા ઘાસના પૂળાનું ખડકલું - શબ્દસમૂહનો એક શબ્દ
6. 'વરદાન' એટલે
7. વૃંદાવન કયો સમાસ છે ?
2. જયેસઠની સાચી જોડણી કઈ છે ?
1. દૂધનો સમાનાર્થી શબ્દ કયો ?
3. 'પાણીપોચું' એટલે...
5. જે પોષતું તે મારતું ; શું એ નથી ક્રમ કુદરતી ? -ક્યો છંદ છે ?
9. 'ક્ષણિક' શબ્દનો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ___ છે.
8. ચતુસ + ઘાતની સંધિ શું થશે ?
અન્ય વિષયોના ટેસ્ટ Detail
ગુજરાતી વ્યાકરણ ટેસ્ટ (10 ગુણ)Click here
ઈંગ્લીશ ગ્રામર ટેસ્ટ (10 ગુણ)Click here
ગુજરાતી વ્યાકરણ ટેસ્ટ ભાગ: ૦૨ Click here
મરાઠા યુગ અને વોકર કરાર Click here
ગુજરાતનું ભૂગોળ ટેસ્ટ (10 ગુણ)Click here
ગુજરાતનો ઈતિહાસ Click here
ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો Click here
ગુજરાતી સાહિત્ય ટેસ્ટ: 01Click here
Computer TestClick here
ત્રણેય સાદા કાળનો ટેસ્ટ Click here
દરરોજ ક્વિજ આપવા માટે ગ્રુપમાં જોડાઓ➔ અહી ક્લિક કરો