જનરલ નોલેજ સ્પેશિયલ ટેસ્ટ : 10 ગુણ

Join Telegram Join Now

તલાટી ભરતી સ્પેશિયલ ટેસ્ટ
જુનિયર ક્લાર્ક સ્પેશિયલ ટેસ્ટ ૦૨ : અહી ક્લિક કરો
જુનિયર ક્લાર્ક ૨૦૧૩ થી ૨૦૧૭ સુધીના જુના પ્રશ્નપત્રો

Welcome to your જુનિયર ક્લાર્ક સ્પેશિયલ ટેસ્ટ 02

4. 'સત્યાર્થ પ્રકાશ' ગ્રંથ કોણે લખ્યો છે ?
8. Fill in the blank with Conjuction : “People love him ___ he is helpful.”
3. 1 ઘનમીટર = ___
6. Find the letter which will end the first word and start the second one: C U ___ EAR
9. ‘તાંબુ' સંજ્ઞાનો પ્રકાર જણાવો.
1. Fill in the blank with suitable pronoun : “This is not your car. This is ___."
7. ભારતીય ભૂમિદળના 27મા વડા તરીકે કોની નિયુક્તિ થઈ ?
10. Choose the correct possessive and fill in the blank : “Do you know ___ mother ?”
5. Find the correct spelling.
2. 'એક મૂરખને એવી ટેવ, પથ્થર એટલા પૂજે દેવ' - છંદ ઓળખાવો.
અન્ય વિષયોના ટેસ્ટ Detail
ગુજરાતી વ્યાકરણ ટેસ્ટ (10 ગુણ)Click here
ઈંગ્લીશ ગ્રામર ટેસ્ટ (10 ગુણ)Click here
ગુજરાતી વ્યાકરણ ટેસ્ટ ભાગ: ૦૨ Click here
મરાઠા યુગ અને વોકર કરાર Click here
ગુજરાતનું ભૂગોળ ટેસ્ટ (10 ગુણ)Click here
ગુજરાતનો ઈતિહાસ Click here
ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો Click here
ગુજરાતી સાહિત્ય ટેસ્ટ: 01Click here
Computer TestClick here
ત્રણેય સાદા કાળનો ટેસ્ટ Click here
Join Telegram Join Now