જુનિયર ક્લાર્ક નો છેલ્લો ટેસ્ટ : અહી ક્લિક કરો

દરરોજ ક્વિજ આપવા માટે ગ્રુપમાં જોડાઓ➔ અહી ક્લિક કરો
તલાટી ભરતી સ્પેશિયલ ટેસ્ટ
જુનિયર ક્લાર્ક સ્પેશિયલ ટેસ્ટ ૦૨ : અહી ક્લિક કરો
જુનિયર ક્લાર્ક ૨૦૧૩ થી ૨૦૧૭ સુધીના જુના પ્રશ્નપત્રો
તલાટી ભરતી સ્પેશિયલ ટેસ્ટ 04

Welcome to your જુનિયર ક્લાર્ક સ્પેશિયલ ટેસ્ટ 05

4. ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદનું મુખપત્ર કયું છે ?

Deselect Answer

1. 'ખાંડ ખાવી' રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ જણાવો.
8. સૌપ્રથમ સુતરાઉ કાપડની મીલ ક્યાં શરૂ થઈ હતી ?
9. પધમાં વાર્તાઓ આપનાર સર્જકનું નામ આપો.
7. જયંતીલાલ ગોહિલનું તખલ્લુસ જણાવો.
5. પોળોના જંગલો ગુજરાતના કયા તાલુકામાં આવેલ છે ?
2. Don’t turn that way. It is ___ one way street.
6. હું એક તારો છું. મારા પરિવારમાં ગ્રહો, ઉપગ્રહો, ઉલ્કા, ધૂમકેતુ, લઘુગ્રહો છે. હું કોણ ?
3. 'બળદગાડી' શબ્દમાં કયો સમાસ છે ?
10. ગુજરાતી સાહિત્યની મહાનવલ કોને ગણવામાં આવે છે ?
અન્ય વિષયોના ટેસ્ટ Detail
ગુજરાતી વ્યાકરણ ટેસ્ટ (10 ગુણ)Click here
ઈંગ્લીશ ગ્રામર ટેસ્ટ (10 ગુણ)Click here
ગુજરાતી વ્યાકરણ ટેસ્ટ ભાગ: ૦૨ Click here
મરાઠા યુગ અને વોકર કરાર Click here
ગુજરાતનું ભૂગોળ ટેસ્ટ (10 ગુણ)Click here
ગુજરાતનો ઈતિહાસ Click here
ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો Click here
ગુજરાતી સાહિત્ય ટેસ્ટ: 01Click here
Computer TestClick here
ત્રણેય સાદા કાળનો ટેસ્ટ Click here
દરરોજ ક્વિજ આપવા માટે ગ્રુપમાં જોડાઓ➔ અહી ક્લિક કરો

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *