હાઇકોર્ટ ઓફ ગુજરાત દ્વારા ભરતી 2023 – ૪૬૧ જગ્યાઓ

ગુજરાત હાઇકોર્ટે અંગ્રેજી સ્ટેનોગ્રાફર અને ગુજરાતી સ્ટેનોગ્રાફર પોસ્ટ્સ (ગુજરાત હાઇકોર્ટની ભરતી 2023) માટે જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. પાત્રતા ધરાવતા ઉમેદવારોને સત્તાવાર જાહેરાતનો સંદર્ભ લેવા અને આ અંગ્રેજી સ્ટેનોગ્રાફર, ગુજરાતી સ્ટેનોગ્રાફર પોસ્ટ્સ માટે અરજી કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમે અન્ય વિગતો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને કેવી રીતે અરજી કરવી તે ગુજરાત હાઈકોર્ટ અંગ્રેજી સ્ટેનોગ્રાફર અને ગુજરાતી સ્ટેનોગ્રાફર પોસ્ટની ભરતી માટે નીચે આપેલ છે.

હાઇકોર્ટ ઓફ ગુજરાત દ્વારા ભરતી 2023

ભરતી બોર્ડ હાઇકોર્ટ ઓફ ગુજરાત
કુલ જગ્યાઓ 461
ભરતી વર્ષ 2023
છેલ્લી તારીખ ટૂંક સમયમાં જાહેર થશે

પોસ્ટનું નામ

 • Advertisement No.RC/1434/2022 (1) & (II)
  • English Stenographer Grade-II (Class-II): 53
  • Gujarati Stenographer Grade-II (Class-II): 79
  • English Stenographer Grade-III (Class-III): 98
  • Gujarati Stenographer Grade-III (Class-III): 182
 • Advertisement No.RC(I/LC)/1434/2022 (1) & (II)
  • English Stenographer Grade-II (Class-II): 01
  • Gujarati Stenographer Grade-II (Class-II): 08
  • Gujarati Stenographer Grade-III (Class-III): 40

શૈક્ષણિક લાયકાત

 • શૈક્ષણિક લાયકાતની વિગતો માટે કૃપા કરીને અધિકૃત સૂચના વાંચો.

પસંદગી પ્રક્રિયા

ઉમેદવારોની પસંદગી ઇન્ટરવ્યુના આધારે કરવામાં આવશે.

આવેદન કઈ રીતે કરવું ?

 • રસ ધરાવતા ઉમેદવારો સત્તાવાર વેબસાઇટ દ્વારા ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે.

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

ફોર્મ ભરવાની તારીખ ટૂંક સમયમાં જાહેર થશે
છેલ્લી તારીખ ટૂંક સમયમાં જાહેર થશે

મહત્વપૂર્ણ લિંક

સતાવાર જાહેરાત અહી ક્લિક કરો
આવેદન કરો અહી ક્લિક કરો
હોમપેજ અહી ક્લિક કરો

હાઇકોર્ટ ઓફ ગુજરાત ભરતી 2023

વિદ્યાસહાયક ભરતી 2023

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા ભરતી 2023

જામનગર મહાનગરપાલિકા ભરતી 2023