જનરલ નોલેજ ટેસ્ટ 13 (તલાટી ભરતી) | General Knowledge Test

દરરોજ ક્વિજ આપવા માટે ગ્રુપમાં જોડાઓ➔ અહી ક્લિક કરો
તલાટી ભરતી સ્પેશિયલ ટેસ્ટ 08
તલાટી ભરતી સ્પેશિયલ ટેસ્ટ 07
તલાટી ભરતી સ્પેશિયલ ટેસ્ટ 03
તલાટી ભરતી સ્પેશિયલ ટેસ્ટ 04

Welcome to your જનરલ ટેસ્ટ ૦૦૧

1. Ms Word માં નવું પેજ ઉમેરવા માટે કઈ શોર્ટકટ કી વપરાય છે ?

2. 'વૈખરી' શબ્દનો અર્થ જણાવો.

3. He is senior ___ me in service.

4. વાછરડું જોયા વગર દૂધ દેહવા દેતી ગાય.

5. ‘તર્પણ’ કોની કૃતિ છે ?

6. છંદ ઓળખાવો :– મે પ્રેમમાં તડફતા મનશાંતિ ખોઈ

7. ભારતમાં 73 મો બંધારણીય સુધારો ક્યા વર્ષથી અમલમાં મુકવામાં આવ્યો ?

8. મનુષ્યમાં જઠરની દિવાલ કેટલા પ્રકારની નલિકામય ગ્રંથી ધરાવે છે ?

9. One word Substitution :-One who eats too much

10. નીચેનામાંથી કયું વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ જોડકું સાચું નથી.

અન્ય વિષયોના ટેસ્ટ Detail
ગુજરાતી વ્યાકરણ ટેસ્ટ (10 ગુણ)Click here
ઈંગ્લીશ ગ્રામર ટેસ્ટ (10 ગુણ)Click here
ગુજરાતી વ્યાકરણ ટેસ્ટ ભાગ: ૦૨ Click here
મરાઠા યુગ અને વોકર કરાર Click here
ગુજરાતનું ભૂગોળ ટેસ્ટ (10 ગુણ)Click here
ગુજરાતનો ઈતિહાસ Click here
ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો Click here
ગુજરાતી સાહિત્ય ટેસ્ટ: 01Click here
Computer TestClick here
ત્રણેય સાદા કાળનો ટેસ્ટ Click here
દરરોજ ક્વિજ આપવા માટે ગ્રુપમાં જોડાઓ➔ અહી ક્લિક કરો