ગુજરાત સરકારની વિવિધ સરકારી યોજનાઓનો લાભ લેવા માટેની જરૂરી ડોક્યુમેન્ટની યાદી

ગુજરાત સરકારની વિવિધ સરકારી યોજનાઓનો લાભ લેવા માટેની જરૂરી ડોક્યુમેન્ટની યાદી : ગુજરાત સરકારે વિવિધ સરકારી યોજનાઓનો લાભ આપતા લાભાર્થીઓના પુરાવાઓની યાદી પ્રકાશિત કરી છે. સરકારી કચેરીઓ માટે પ્રમાણપત્રો અને વિવિધ સરકારી યોજનાઓનો લાભ લેવા માટે આધાર પુરાવા જરૂરી છે . જેની યાદી નીચે આપેલ છે.

ગુજરાત સરકારની યોજના અને પ્રમાણપત્ર માટેની દસ્તાવેજ યાદી

રાજ્યના આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ દ્વારા રાજ્ય સરકારની વિવિધ કલ્યાણકારી યોજનાઓનો લાભ ગ્રામ્ય યોજના હેઠળ અમલી બનાવવાનો ઠરાવ પસાર કરવામાં આવ્યો છે. જો કે, માહિતી ટેકનોલોજીથી શરૂ કરીને, ગામડે ગામડે ગ્રામ યોજના દ્વારા જાહેર ઉપયોગિતા સેવાઓ પૂરી પાડવામાં આવી રહી છે.

ગુજરાત સરકાર ની યોજના ગુજરાતીમાં અહીં ઉપલબ્ધ છે. શું તમે ગુજરાત સરકારની યોજનાઓ એપ્લિકેશન PDF શોધી રહ્યા છો? પછી આ તમારા માટે છે. જેમ કે સરકારે રાજ્યના વિકાસ માટે અનેક પહેલ કરી છે.

જૂનાગઢમાં ભરતીની જાહેરાત 2022

ગુજરાતમાં નોન-ક્રીમી લેયર પ્રમાણપત્ર દસ્તાવેજ યાદી

 • નોન-ક્રીમી લેયર ફોર્મ અને ફોટો
 • રેશન કાર્ડ
 • જાતિનું પ્રમાણપત્ર / જતિનો દખલો
 • આવકનું પ્રમાણપત્ર
 • એલ.સી
 • આવકની એફિડેવિટ

જાતિ પ્રમાણપત્ર ડોક્યુમેન્ટની યાદી

 • જાતિ પ્રમાણપત્ર ફોર્મ અને ફોટો
 • રેશન કાર્ડ
 • પિતા અને સંબંધી કોઈપણની એલ.સી
 • લાઇટ બિલ
ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં ભરતીની જાહેરાત 2022

EBC પ્રમાણપત્ર ડોક્યુમેન્ટની યાદી

 • આવકનું પ્રમાણપત્ર / અવકાણો દખલો ફોર્મ અને ફોટો
 • ચૂંટણી કાર્ડ
 • આધાર કાર્ડ
 • એલ . સી
 • તલાટીનો આવકનો પુરાવો
 • EBC એફિડેવિટ / સોગંદનામુ
 • જમીન ઉતારા

આવકનું પ્રમાણપત્ર/ આવકનો દાખલો ડોક્યુમેન્ટની યાદી

 • આવકનું પ્રમાણપત્ર / અવકાણો દખલો ફોર્મ અને ફોટો
 • ચૂંટણી કાર્ડ
 • આધાર કાર્ડ
 • એલસી
 • તલાટીનો આવકનો પુરાવો
 • આવક એફિડેવિટ / સોગંદનામુ

લગ્નનું પ્રમાણપત્ર / Lagn Nu Pramanpatra ડોક્યુમેન્ટની યાદી

 • મેરેજ સર્ટિફિકેટ
 • આધાર કાર્ડ (બંને)
 • ચૂંટણી કાર્ડ (બંને)
 • પાસપોર્ટ ફોટો
 • લગ્ન ફોટો
 • LC (જો હોય તો)
 • સાક્ષી પુરાવો ( સાક્ષી નુ આધાર કાર્ડ )
 • મહારાજનું પ્રમાણપત્ર

ગુજરાત સરકારી યોજના યાદી -દસ્તાવેજ યાદી

તમામ સરકારી યોજના 2022-23 એન્ડ્રોઇડ એપમાં વર્ષ 2022 સુધી નરેન્દ્ર મોદીની કેન્દ્ર સરકાર અને તમામ રાજ્ય સરકારો દ્વારા ચલાવવામાં આવતી યોજનાઓની સૂચિ છે. યોજનાઓની સૂચિ સાથે, તે તમામ યોજનાઓની સંપૂર્ણ અને અપડેટ માહિતી પણ ઉપલબ્ધ છે. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી કેટલીક મુખ્ય યોજનાઓ, જેની માહિતી તમામ સરકારી યોજના 2022-23 એપ પર ઉપલબ્ધ છે, તે નીચે મુજબ છે, બધી સરકારી યોજના 2022-23.

સરકારી યોજના દસ્તાવેજ યાદી અહી ક્લિક કરો
PDF ડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો
હોમપેજ અહી ક્લિક કરો