કોમ્પ્યુટર ટેસ્ટ (તલાટી અને જુનિયર ક્લાર્ક) | Computer Test

દરરોજ ક્વિજ આપવા માટે ગ્રુપમાં જોડાઓ➔ અહી ક્લિક કરો
જુનિયર ક્લાર્ક સ્પેશિયલ ટેસ્ટ : અહી ક્લિક કરો
જુનિયર ક્લાર્ક સ્પેશિયલ ટેસ્ટ ૦૨ : અહી ક્લિક કરો
જુનિયર ક્લાર્ક ૨૦૧૩ થી ૨૦૧૭ સુધીના જુના પ્રશ્નપત્રો
તલાટી ભરતી સ્પેશિયલ ટેસ્ટ 04

Welcome to your Computer Quiz

1. ઈન્ટરનેટ પરથી ખરીદ-વેચાણ બાબતને નીચેનામાંથી શું કહેવામાં આવે છે ?

2. નોટપેડ માં તૈયાર થયેલ ફાઈલનું એક્સટેન્શન શું હોય છે ?

3. MS WORD માં તૈયાર થયેલ ફાઈલનું એક્ષટેન્શન શું હોય છે ?

4. એક્સેલ માં તૈયાર થયેલ ફાઈલનું એક્ષટેન્શન શું હોય છે ?

5. શબ્દ કે વાક્ય કાઢવા માટે કઈ શોર્ટકટ કીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?

6. પાવર પોઈન્ટ માં થયેલ ફાઈલનું એક્સટેન્શન શું હોય છે ?

7. લખાણમાં શબ્દની સ્ટાઇલ બદલવા કઈ શોર્ટકટ કીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?

8. સમગ્ર લખાણ ને સિલેક્ટ કરવા માટે કઈ કીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?

9. કી બોર્ડમાં કુલ કેટલી ફંક્શન કી આવેલી હોય છે ?

10. POST નું પૂરું નામ કયું છે જણાવો.

અન્ય વિષયોના ટેસ્ટ Detail
ગુજરાતી વ્યાકરણ ટેસ્ટ (10 ગુણ)Click here
ઈંગ્લીશ ગ્રામર ટેસ્ટ (10 ગુણ)Click here
ગુજરાતી વ્યાકરણ ટેસ્ટ ભાગ: ૦૨ Click here
મરાઠા યુગ અને વોકર કરાર Click here
ગુજરાતનું ભૂગોળ ટેસ્ટ (10 ગુણ)Click here
ગુજરાતનો ઈતિહાસ Click here
ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો Click here
ગુજરાતી સાહિત્ય ટેસ્ટ: 01Click here
Computer TestClick here
ત્રણેય સાદા કાળનો ટેસ્ટ Click here
દરરોજ ક્વિજ આપવા માટે ગ્રુપમાં જોડાઓ➔ અહી ક્લિક કરો