ભારતનું બંધારણ | Bharatnu Bandharan

દરરોજ ક્વિજ આપવા માટે ગ્રુપમાં જોડાઓ➔ અહી ક્લિક કરો

QuizDetail
ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો Click here
ઈંગ્લીશ ગ્રામર ટેસ્ટ (10 ગુણ)Click here
ગુજરાતી વ્યાકરણ ટેસ્ટ ભાગ: ૦૧ Click here
આર્ટીકલ (A, An, The) ટેસ્ટ (10 ગુણ)Click here
ગુજરાતનું ભૂગોળ ટેસ્ટ (10 ગુણ)Click here
ગુજરાતી વ્યાકરણ ટેસ્ટ ભાગ: ૦૨ Click Here
WH Questions Test (૧૦ ગુણ)Click Here

Welcome to your Bandharan Quiz

1. બંધારણ સભામાં પ્રત્યેક દસ લાખ લોકો માટે કેટલી બેઠકો રાખવામાં આવેલી હતી ?

2. બંધારણ સભાની સ્થાપના કયારે થઇ ?

3. ભારતમાં બંધારણ ઘડવાનો સૌ પ્રથમ વિચાર કોને આવ્યો હતો ?

4. ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસે સૌ પ્રથમ બંધારણ ઘડવાની માંગ કયા વર્ષે કરી હતી ?

5.ભારતીય બંધારણમાં કયા અનુચછેદ હેઠળ રાજ્યોમાં રાષ્ટ્રપતી શાસન લાગુ થઈ શકે છે ?

6. બંધારણ સભાની કુલ 389 બેઠકોમાંથી “દેશી-રજવાડા” માટે કેટલી બેઠકો આવેલી હતી ?

7. રાજ્યપાલની નિમણુંકનો વિચાર કયા દેશના બંધારણમાંથી લેવામાં આવ્યો છે?

8. ન્યાયપાલિકાનો સર્વોચ્ચ્તાનો સિદ્ધાંત કયા દેશના બંધારણમાંથી લેવામાં આવ્યો છ ે?

9. બંધારણ સભાની પહેલી બેઠક કયારે મળી હતી ?

10. મૂળભૂત અધિકારોનું વર્ણન કયા ભાગમાં કરવામાં આવ્યું છ ?

દરરોજ ક્વિજ આપવા માટે ગ્રુપમાં જોડાઓ➔ અહી ક્લિક કરો

33 thoughts on “ભારતનું બંધારણ | Bharatnu Bandharan”

 1. Pingback: Gujarat no Sanskrutik Varso: 01 - Ojas Gujarats

 2. Pingback: GPSC English Grammar Quiz 2021 - Ojas Gujarats

 3. Pingback: Gujarati Grammar Quiz: 01 - Ojas Gujarats

 4. Pingback: ગુજરાતી સાહિત્ય ટેસ્ટ - Ojas Gujarats

 5. Pingback: Gujarati Grammar Quiz: 02 - Ojas Gujarats

 6. Pingback: Article English Grammar Quiz - Ojas Gujarats

 7. Pingback: Gujarat Geography Test - 10 Marks - Ojas Gujarats

 8. Pingback: Gujarat No Itihas Test: - Ojas Gujarats

 9. Pingback: WH Questions English Grammar Quiz - Ojas Gujarats

 10. Pingback: Computer Test: 01 - Ojas Gujarats

 11. Pingback: Gujarat History Questions: 03 (મરાઠા યુગ અને વોકર કરાર) - Ojas Gujarats

 12. Pingback: Gujarat PSI Old Exam Papers with Answer Keys | 2012, 2015, 2017 - Ojas Gujarats

 13. Pingback: CUG Recruitment 2021: Apply Online for 114 Posts - Ojas Gujarats

 14. Pingback: Surat Home Guard Recruitment 2021: Applications Invited for 906 Vacancies - Ojas Gujarats

 15. Pingback: Gujarat Home Guard Recruitment 2021 Apply for 6752 Vacancies - Ojas Gujarats

 16. Pingback: Constable Special Test: 04 (General Knowledge) - Ojas Gujarats

 17. Pingback: Current Affairs November 2021 : નવેમ્બર મહિનાનું કરંટ અફેર્સ - Ojas Gujarats

 18. Pingback: GPS Run Tracker Application 2021 : The Ultimate Running App - Class 3 exam

 19. Pingback: Gujarati Literature : ગુજરાતી સાહિત્ય - Ojas Gujarats

 20. Pingback: Constable Special Test 18 | કોન્સ્ટેબલ ભરતી ટેસ્ટ - Ojas Gujarats

 21. Pingback: UT Administration Diu and Daman Recruitment 2022 | Applications Invited for 266 Teacher Posts - Ojas Gujarats

 22. Pingback: GMDC Recruitment 2022 | Applications Invited for 09 Apprentice Posts - Ojas Gujarats

 23. Pingback: GSFDCL Recruitment 2022 | Applications Invited for 04 Supervisor Posts - Ojas Gujarats

 24. Pingback: VSCDL Recruitment 2022 | Applications Invited for Graduate Interns Posts - Ojas Gujarats

 25. Pingback: MDM Mahesana Recruitment 2022 | Applications Invited for Supervisor & Coordinator Posts - Ojas Gujarats

 26. Pingback: General Knowledge Test 25 | જનરલ નોલેજ ટેસ્ટ - Ojas Gujarats

 27. Pingback: MIDHANI Recruitment 2022 | Apply Online for Various 61 Posts - Ojas Gujarats

 28. Pingback: Gujarat Police Test 26 | ગુજરાત પોલીસ ભરતી ટેસ્ટ - Ojas Gujarats

 29. Pingback: Indian History Test | ભારતનો ઈતિહાસ ટેસ્ટ - Ojas Gujarats

 30. Pingback: VMC Recruitment 2022 | 12th Pass Can Apply Online!! - Ojas Gujarats

 31. Pingback: JMC Recruitment 2022 | Applications Invited for Various Posts - Ojas Gujarats

 32. Pingback: GPS Run Tracker Application: The Ultimate Running App - Ojas Gujarats

 33. Pingback: તલાટી ભરતી સ્પેશિયલ ટેસ્ટ : ગુજરાતી વ્યાકરણ ૦૧ - Ojas News

Comments are closed.