અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા ભરતી 2023 : ૧૭૧ જગ્યાઓ

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) એ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર સહાયક ટેકનિકલ સુપરવાઇઝર, સહાયક સબ ઇન્સ્પેક્ટર અને સહાયક ગાર્ડન સુપરવાઇઝરની ભરતી માટે નવીનતમ સૂચના બહાર પાડી છે. લાયક ઉમેદવારો AMC ભરતી 2023 માટે https://ahmedabadcity.gov.in વેબસાઇટ પરથી માર્ચ 2023 થી ઓનલાઇન અરજી કરી શકે છે.

અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા ભરતી 2023

ભરતી બોર્ડ અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા
કુલ જગ્યાઓ ૧૭૧
ભરતી વર્ષ 2023
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 28-03-2023

પોસ્ટનું નામ

 • સહાયક ટેકનિકલ સુપરવાઈઝર : ૭૫ જગ્યાઓ
 • સહાયક સબ ઇન્સ્પેક્ટર : ૬૬ જગ્યાઓ
 • સહાયક ગાર્ડન સુપરવાઈઝર : ૩૦ જગ્યાઓ

શૈક્ષણિક લાયકાત

કૃપા કરીને સંપૂર્ણ સૂચના વાંચો.

પસંદગી પ્રક્રિયા

 • લેખિત પરીક્ષા
 • વ્યક્તિગત મુલાકાત (PI)
 • દસ્તાવેજ ચકાસણી

આવેદન કઈ રીતે કરવું ?

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન સહાયક ટેકનિકલ સુપરવાઈઝર, સહાયક સબ ઈન્સ્પેક્ટર અને સહાયક ગાર્ડન સુપરવાઈઝર નોટિફિકેશન 2023માંથી યોગ્યતા તપાસો.

 • નીચે આપેલ Apply Online Link પર ક્લિક કરો અથવા https://ahmedabadcity.gov.in વેબસાઈટની મુલાકાત લો
 • અરજી ફોર્મ ભરો
 • જરૂરી દસ્તાવેજો અપલોડ કરો
 • ફી ચૂકવો
 • અરજીપત્રકની પ્રિન્ટ કાઢો

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

છેલ્લી તારીખ ૨૮-૦૩-૨૦૨૩

મહત્વપૂર્ણ લિંક

સતાવાર જાહેરાત અહી ક્લિક કરો
આવેદન કરો અહી ક્લિક કરો
હોમપેજ અહી ક્લિક કરો