ડાઉનલોડ કરવાનું છે : એપ ડાઉનલોડ કરો

ડાઉનલોડ કરવાનું છે : અહીં ગુજરાતીમાં તમને કોઈ પણ એપ ડાઉલોડ કરવા માટેની પદ્ધતિથી માહિતગાર કરવામાં આવશે. અહીં કોઈ પણ એપને ડાઉનલોડ કરવા માટે તમને સૌથી સરળ પદ્ધતિ હશે તેની માહિતી નીચે દર્શાવવામાં આવેલી છે.

ડાઉનલોડ કરવાનું છે

અહીં તમને વિડીયો ડાઉનલોડ કરવા માટેની જે સૌથી સારી એપ્લિકેશનો છે તેની માહિતી અહીં દર્શવવામાં આવી છે. જેમ કે HD Video Downloader અને YouTube Go વગેરે એપ માર્કેટમાં છે.

ડાઉનલોડ કરવાનું છે
ડાઉનલોડ કરવાનું છે

1. HD Video Downloader

HD Video Downloader allows you to download a streaming video from various websites for free. It’s the easiest and quickest way to download your favorite videos!

+ How to use?
1. Go to the website and play video from built-in browser.
2. Play the video or tap the download button. (It will be added in download queue.)
Note: You can check a thumbnail, video length, and the quality before you start downloading.

+ Please Note
HD Video Downloader does NOT support downloading a content from Youtube and illegal or adult websites. If the website doesn’t allow you to download a video, please find other website.

+ ETC
Download location: Videos will be saved in the following location: sdcard/HDV Downloader
Simple and well-designed interface allows you to watch and share downloaded videos.

+ Contact
If you have any questions or concerns, please do not hesitate to contact us. We will reply you as soon as possible.
contact@jmobile.io

+ Respect Copyright
HD Video Downloader is not responsible for unauthorized downloads and use of copyrighted content. Please check whether or not the content is protected by copyright laws from each sites.

2. YouTube Go

Introducing YouTube Go 🎆 A brand new app to download and watch videos

YouTube Go is your everyday companion, even when you have limited data or a slow connection.
✔️️ Discover popular videos: 🎵 songs, 🎥 movies, 📺 TV shows, 😂 comedy, 👜 fashion, 🍲 cooking, 🛠️ ‘how-to’s and many, many more!
✔️️ Download and watch your favourite videos
✔️️ Control your data and storage

🔹 Control your data $
– Choose to download or watch
– Preview videos before you download or watch
– Choose how many MBs you use on videos

🔹 Download videos ⬇️️
– Download videos to your phone or SD card
– Play them without buffering
– Watch them anytime, anywhere – even with slow or no internet connection
– Watch downloaded videos many times with no extra data cost

🔹 Super fast! Less phone hang 🚀
– No more worrying about phone hanging
– Made to work with less storage and slow speeds

YouTube Go – Maximise your fun without eating up your data 😍

Read Also: Your Photo Recovery App